Mobilioji biblioteka

Nuo 2019 m. liepos mėn. Varėnos rajone pradeda kursuoti mobilioji biblioteka.

Mobiliosios bibliotekos tikslas – aptarnauti Varėnos rajono savivaldybės gyventojus, jiems teikiant bibliotekos ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos paslaugas.

Lankytojai aptarnaujami mobiliojoje bibliotekoje, atvažiuojančioje į 16 Varėnos rajono kaimus (registruoti 1457 gyventojai), kuriuose nėra Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos struktūrinių teritorinių padalinių (kaimo bibliotekų). Mobiliojoje bibliotekoje galima naudotis knygomis, periodiniais ir informaciniais leidiniais, internetu. Planuoja sukaupti 450 dokumentų fondą, kuriuo, manoma, naudosis 180 nuolatinių skaitytojų. Kasmet apsilankys apie 1300 atokių kaimų gyventojų.

Mobilios bibliotekos uždaviniai:

1. Organizuoti atokių rajono kaimų gyventojų bibliotekinį ir informacinį aptarnavimą, kaupti dokumentų fondą.
2. Teikti paslaugas visiems vartotojams, neatsižvelgiant į jų amžių, išsilavinimą, socialinį statusą.
3. Ugdyti ir stiprinti bendruomenės narių skaitymo įgūdžius.
4. Vykdyti prevencijos ir integravimo į visuomenę priemones žmonėms su socialinės rizikos faktoriais.
5. Rūpintis vaikų užimtumu, jų estetinių, etinių, muzikinių įgūdžių lavinimu.
6. Organizuoti kultūrinę veiklą.

Mobiliojoje bibliotekoje teikiamos bibliotekos paslaugos

Nemokamos paslaugos:
Dokumentų į namus ir mobiliojoje bibliotekoje išdavimas.
Atsakymas į skaitytojų užklausas žodžiu ir telefonu.
Konsultavimas ieškant informacijos, informacijos paieška internete.
Spaudinių pristatymas į namus neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms (jų pageidavimu).
Galimybė naudotis Microsoft Office programomis.
Kompiuterinės įrangos naudojimas informacijai surinkti.
Mokamos paslaugos:
Vartotojo pažymėjimo (bilieto) išdavimas.
Dokumentų spausdinimas.
Dokumentų kopijavimas.
Dokumentų įrišimas.
Dokumentų nuskaitymas.
Dokumentų parsiuntimas iš kitų bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą.

Mobiliojoje bibliotekoje teikiamos Varėnos rajono savivaldybės administracijos paslaugos

Prašymų Varėnos rajono savivaldybės tarybai dėl mokesčių (žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamo turto, paveldimo turto) lengvatų suteikimo priėmimas.
Prašymų dėl asmenų (šeimų) įrašymo į sąrašus socialinio būsto nuomai priėmimas.
Prašymų dėl Varėnos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto būklės gerinimo darbų vykdymo priėmimas.
Prašymų dėl leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimo priėmimas.
Asmenų prašymų ir skundų priėmimas.
Prašymų priėmimas dėl archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų iš dokumentų, esančių savivaldybės archyvuose, išdavimas.
Prašymų dėl numerių žemės sklypams, pastatams, patalpoms ir butams suteikimo ir keitimo priėmimas.
Prašymų dėl pagrindinės tikslinės žemės naudojimo paskirties (būdo) keitimo priėmimas.

Mobilios bibliotekos funkcijos:

1. Komplektuoja, tvarko, saugo ir skaitytojams skolina Lietuvoje ir užsienyje leidžiamus spaudinius, užtikrina jų grąžinimą.
2. Organizuoja įvairius renginius.
3. Atsako į vienkartines bibliografines užklausas, naudojant mobilios bibliotekos ar kitų bibliotekų informacines paieškų sistemas.
4. Konsultuoja vartotojus informacinių technologijų naudojimo klausimais.
5. Analizuoja spaudinių fondą, nustatyta tvarka išima iš fondų ir nurašo pasenusius, susidėvėjusius bei skaitytojų negrąžintus spaudinius.
6. Rengia projektus.
7. Dalyvauja LIBIS (Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos) diegimo darbuose.
8. Tvarko ir saugo mobilios bibliotekos dokumentaciją.
9. Plėtoja knygnešystę.

Mobiliosios bibliotekos darbo grafikas.

Pirmadienis
Druckūnai 9.30-11.00
Vazgirdonys 11.15-12.45
Pamerkiai 14.00-15.45

Antradienis
Voriškės 9.30-11.00
Urkionys 11.15-12.45
Krūminiai 13.30-16.00

Trečiadienis
Liškiava 9.30-10.30
Subartonys 11.00-12.00
Ilgininkai 12.45-14.15
Gudakiemis 14.45-16.00

Ketvirtadienis
Pirčiupiai 9.30-11.00
Daržininkai 11.30-13.30
Kuršiai 14.15-16.00

Penktadienis
Barčiai 9.00-10.30
Kijučiai 10.45-12.15