Jonas VAJĖGA

Renkame Varėnos kraštui nusipelniusių žmonių šimtuką

Jis buvo Merkinės šaulių namų statybos iniciatoriumi – komiteto pirmininku, Merkinės šaulių raitelių būrio vadu, šaulių ugniagesių komandos viršininku, Priešgaisrinės propagandos komiteto pirmininku, Alytaus apskrities policijos tarnautojų taupomosios bei skolinamosios kasos revizijos komisijos pirmininku, Lietuvos policijos sąjungos Alytaus skyriaus sporto sekcijos vadovu bei jojimo sporto entuziastu. J. Vajėgos nuopelnai valstybei buvo aukštai įvertinti Prezidento Antano Smetonos (1874-1944). Jis buvo apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės 10-mečio medaliu, o 1935 m. D.L.K. Gedimino V laipsnio ordinu. 1938 m. vasario 16 d. Estijos ugniagesių sąjunga už nuopelnus ugniagesyboje Merkinės šaulių ugniagesių komandos viršininką – policijos nuovados viršininką
J. Vajėgą apdovanojo III laipsnio Garbės ženklu (kryžiumi).
Jonas Vajėga gimė 1901 m. liepos 6 d. Kučgalio k. Papilio vls. Biržų aps. J. Vajėga Papilio mstl. baigė pradžios mokyklą, o 1912 m. pradėjo lankyti Biržų mokyklą. Tačiau Pirmasis Pasaulinis karas mokslus nutraukė. Tik 1919 m. mokyklą baigė. J. Vajėgos tėvai norėjo, kad sūnus taptų dvasininku. 1920-1921 m. J. Vajėga studijavo dvasinėje seminarijoje, tačiau ją metė. J. Vejėga pasirinko policininko karjerą.
1930 m. likimas Vajėgų šeimą atbloškė į Dzūkiją – J. Vajėga skiriamas vadovauti Alytaus miesto nuovadai. 1932 m. liepos 1 d. J. Vajėga Vidaus reikalų ministro įsakymu skiriamas Alytaus apskr. viešosios policijos Merkinės policijos nuovados viršininku. 1933 m. rugpjūčio 13 d. buvo sušauktas Merkinės šaulių ugniagesių komandos steigiamasis susirinkimas. Jo metu buvo priimtas nutarimas steigti atskirą šaulių ugniagesių komandą. Komandos valdybos pirmininku išrinktas Feliksas Pempė (1904-1985), o sekretoriumi bei ilgalaikiu priešgaisrinės propagandos (agitacijos) komiteto pirmininku – J. Vajėga. 1935 m. balandžio mėn. žurnalas „Ugniagesis“, apžvelgdamas 1934 m. Alytaus apskrities ugniagesybos rezultatus bei vedamą propagandą, nurodo: „Veikliausias, kaip ir 1933 m. buvo Merkinės komitetas, kuriam pirmininkavo nuovados viršininkas p. Vajėga“. 1936 m. rugsėjo 6 d. J. Vajėga skiriamas šaulių ugniagesių komandos viršininku. 1935 m. rugsėjo 31 d. J. Vajėga skiriamas Merkinės šaulių raitelių būrio vadu. Jo iniciatyva įsigytos tautinės vėliavos, organizuotas balnų su kamanomis, iečių bei karabinų įsigijimas. 1936 m. rugsėjo 20 d. šaulių susirinkime buvo nutarta statyti būrio namus. J. Vajėga išrenkamas į šaulių namų statybos komitetą ir rūpinosi visais statybos reikalais. J. Vajėga savo bei bendražygių nuveiktus darbus publikavo to meto policijos mėnesiniame žurnale „Policija“.
1938 m. birželio 10 d. J. Vajėga perkeliamas vadovauti Utenos miesto policijos nuovada . 1941 m. birželio 6 d. jis „už antisovietinę veiklą“ su šeima NKVD agentų buvo suimtas. Buvo kalinamas Lukiškių kalėjime, po to išvežtas į lagerį Sevurallago m., Garių r., Sverdlovsko sr. 1942 m. kovo 4 d. jį šiame lageryje NKVD nukankino. J. Vajėgos palaidojimo vieta nežinoma.

                                                           Parengė Laimutė Cibulskienė
Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus bibliografė