Literatų klubas „Jievaras"

„Yra tokia šalis, kurioje skaisčiau šviečia saulė, margiau žydi gėlė, žvaigždžių išbraidytose pievose auga Gyvybės medis Jievaras. Kai medis sužaliuoja, pražįsta Gėrio žiedais, užauga Kūrybos ir Tikėjimo vaisiai, o ant viršūnės nutupia Dvasios paukščiai. Taip Jievaras tampa gyvybės jungtimi tarp Dangaus ir Žemės – Jievaro tiltu. Jievaro šakose tupi sielos paukščiai, supasi slaptingiausios mintys ir svajos, o vizijos ir regėjimai prabyla baltame popieriaus lape...“

2005 m. spalio 20-oji Varėnos kultūriniame gyvenime tapo rajono literatų „Jievaras“ klubo įkūrimo diena.
Į poeto Jono Staliulionio eilėraščių knygelės „Tai mano kaimas – Namaitonys“ pristatymą susirinkę literatūros mylėtojai – skaitantys ir kuriantys, susibūrė į neformalų literatų klubą. Viešosios bibliotekos direktorius Eitaras Kazimieras Krupovičius pakvietė literatus burtis po svetingais bibliotekos skliautais. Globoti literatus pasiūlyta skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkei Renatai Česnulevičienei. Klubo veiklos kryptys ir tikslai – propaguoti meninį žodį, puoselėti mūsų literatūrinį turtą ir kūrybines tradicijas, telkti poetus ir prozininkus, literatūros mylėtojus, kūrybingus asmenis, rengti literatų ir knygų mylėtojų susitikimus, teminius vakarus, išvykas, knygų pristatymus ir aptarimus, jubiliejų ir sukakčių paminėjimus.
„Jievaro“ nariai:
1. Blažulionienė Marija
2. Cibulskienė Laimutė
3. Cichockienė Lidija
4. Česnulevičienė Renata
5. Dabravolskienė Onutė
6. Gaidukevičienė Liusia
7. Glavickienė Elena
8. Grigaitienė Joana
9. Jaksebaga Justinas
10. Jezepčikaitė Laima
11. Jurgelevičienė Verutė
12. Kašėtienė Ramutė
13. Kavaliauskienė Jaunuta-Julija
14. Kondratavičiūtė Indrė
15. Kuodienė Gražina
16. Lebedzevičienė Vincenta
17. Lee Stace (Stasė Piliūtė)
18. Malmygienė Irena
19. Miliūnas Petras
20. Ratkienė Irena
21. Skaržinskas Česlovas
22. Staliulionis Jonas
23. Strazdienė Eugenija
24. Tendzegolskis Aloyzas
25. Vaicekauskas Julijus
26. Volungevičienė Dana
27. Žuromskas Alfonsas (1951-06-10 - 2014-07-09)