Naujienos

Algis KAŠĖTA

Istorikas, Varėnos rajono meras, buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys (1996-2015).
Algis Kašėta gimė 1962 m. gruodžio 20 d. Varėnos rajono Mergežerio kaime miškininko šeimoje. Mokėsi Mergežerio pradinėje mokykloje, Varėnos 1-ojoje (dabar – „Ąžuolo“ gimnazija) vidurinėje mokykloje, 1978-1980 m. – Varėnos 2-ojoje (dabar – „Ryto“ progimnazija) vidurinėje mokykloje, 1980-1981 – Vilniaus 31-ojoje profesinėje technikos mokykloje. 1982–1984 m. tarnavo tarybinėje armijoje. 1985 m. įstojo į Vilniaus valstybinio universiteto (dabar – Vilniaus universitetas) Istorijos fakultetą, kurį baigė 1991 m. ir įgijo istoriko specialybę. 1984–1988 m. dirbo Varėnos pūkų ir plunksnų fabriko „Merkys“ laboratorijoje laborantu, 1988–1990 m. – Varėnos rajono valdybos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje kultūros paminklų apsaugos vyr. metodininku, 1990–1996 m. – Kultūros paveldo inspekcijoje (nuo 1995 m. – Kultūros vertybių apsaugos departamentas) Alytaus teritorinio padalinio vyr. inspektoriumi.  Dirbdamas kultūros paveldo inspektoriumi, A. Kašėta pradėjo moksliškai tirti rajono pokario istoriją. Viename savo interviu (Merkio kraštas. – 1993, bal. 10, p. 2) istorikas kalbėjo: „Rimtai dirbti panorau suvokęs, kiek kančių ir aukų lėmė sovietinis pokario genocidas. Man didelį įspūdį paliko dar iki Atgimimo slaptai skaitytos K. Girniaus ir J. Brazaičio knygos apie pokario partizanus (jas gavau iš draugų). Nors ir Atgimimo metais medžiagos rinkimas buvo tik kraštotyrinio lygio – važinėjau pas pokario partizanus, jų ryšininkus, gimines. Rinkau nuotraukas, spaudą, dokumentus. Pradėjau bendradarbiauti su Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga.“ Atsivėrus archyvams, A. Kašėta pradėjo juose ieškoti medžiagos apie Dzūkijos partizanus, rado informacijos apie kovą su partizanais, atsiskleidė autentiški partizanų dokumentai, dienoraščiai. „Ir tada ryžausi įkūnyti sumanymą – parašyti išsamią Pietų Lietuvos partizanų kovos istoriją“, - tame pačiame interviu kalbėjo A. Kašėta.  Straipsnius apie partizaninį karą Dzūkijoje (1944-1952), partizanų spaudą, pokario metus publikavo rajono laikraštyje „Merkio kraštas“, „Alytaus naujienose“, „Lietuvos aide“, „Dienovidyje“, „Laisvės kovų archyve“ ir kt. Knygoje „Senoji Varėna 600“ parašė straipsnį „Senosios Varėnos partizanai“ (p. 139-153).
A. Kašėta buvo Lietuvos istorijos instituto bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro bendradarbis.   Knygos „Partizaninis karas Lietuvoje 1944–1953 m.“, dokumentų rinkinių „Laisvės kovos 1944–1953 metais“ (Kaunas, 1996), „Lietuvos partizanų kovos ir jų slopinimas MVD-MGB dokumentuose 1944–1953 metais“ (Kaunas, 1996) bendraautoris., leidinio „Laisvės kovų archyvas“ (1992-1996) redakcinės kolegijos narys.  Parengė leidimui A. Ramanausko-Vanago dienoraštį „Daugel krito sūnų…“, L. Baliukevičiaus „Partizano Dzūko dienoraštį“.
Politinėje veikloje dalyvauja nuo 1988 metų, buvo vienas Varėnos Sąjūdžio steigėjų, taip pat inicijavo Lietuvos šaulių sąjungos atkūrimą Varėnos krašte.
1996, 2000, 2004 , 2008 ir 2012 m. Varėnos-Eišiškių vienmandatėje rinkimų apygardoje A. Kašėta buvo išrinktas į Lietuvos Respublikos Seimą. Seime buvo Nacionalinio saugumo (vėliau – Nacionalinio saugumo ir gynybos) komiteto pirmininko pavaduotojas. 2008-2010 m. – LR Seimo Pirmininko pavaduotojas. Seime varėniškiams atstovavo beveik 20 metų. 2015 m. A. Kašėta tiesioginiuose merų rinkimuose buvo išrinktas Varėnos rajono meru.
A. Kašėta apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1997 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (1997 m.), Lietuvos valstybės ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi (2004 m.), Šaulių žvaigžde (2008 m.), Valstybės sienos apsaugos tarnybos garbės ženklu „Už nuopelnus valstybės sienos apsaugai“ (2017 m.).

Parengė Elena Glavickienė
Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus vedėja

Konstantinas JAGMINAS

Pirmasis Merkinės knygnešys

Spaudos draudimo laikais pirmasis lietuviškų knygų platinimą Merkinėje ir visoje Merkinės parapijoje organizavo kun. Konstantinas Jagminas. Jis gimė 1868 m. vasario 13 d. Šilutės rajone, Balčių kaime. Kilęs iš Lietuvos bajorų. Pradžios mokslus ėjo namie, vėliau, baigęs Kursko gubernijoje 5 klases gimnazijos, įstojo į Vilniaus kunigų seminariją.1989 m. įšventintas kunigu. Buvo paliktas Vilniuje, Katedros vikaru. Bet kunigai jo nemėgo dėl lietuviškos veiklos ir 1890 m. jis buvo išsiųstas į Merkinę.  Kun. K. Jagminas atvyko į Merkinę 1890 metais pavasarį. Iki 1890 m. Merkinės bažnyčioje niekas negirdėjo nė žodžio lietuviškai, nors beveik visi parapijiečiai buvo lietuviai. Tik trejetą dienų teišbuvęs Merkinėje ir susipažinęs su esama padėtimi, K. Jagminas išdrįso per Velykas bažnyčioje užgiedoti lietuviškai ir pasakė lietuvių kalba pamokslą.Tuo metu Merkinės parapijoje nebuvo nė vienos lietuviškos maldaknygės, išskyrus tris, kurias kunigėlis buvo atsivežęs. Jaunas, energingas, turįs gražų balsą, paprastas ir nuoširdus K. Jagminas greitai nusipelnė merkiniškių simpatijas ir pagarbą. Nuo pat pirmųjų dienų Merkinėje kun. K. Jagminas ėmė rūpintis lietuviškų knygų gabenimu iš Tilžės ir platinimu. Manoma, kad spaudos parūpindavo ir atsiųsdavo į Merkinę jo sesuo, gyvenusi tėviškėje Balčiuose, prie pat M. Lietuvos sienos. Platinti knygas Merkinės apylinkėje padėjo vietiniai knygnešiai. Po metų Merkinėje ir visuose parapijos kaimuose buvo pakankamai lietuviškų maldaknygių ir kitų lietuviškų leidinių. Klebonas A. Šlepavičius skundė jaunąjį vikarą vyskupui už lietuvių kalba sakomus pamokslus, o policijai – už lietuviškų knygų platinimą. Nuo policijos atsipirkdavo kyšiais. Parapijiečiai užstojo savo mylimą kunigą, pasiuntė vyskupui prašymą, kad jo ne tik nebaustų, bet ir paskirtų klebonu. Vilniaus vyskupas A. Audzijonis į jų prašymą atsižvelgė ir 1894 m. kun. K. Jagminą paskyrė Merkinės klebonu. Deja, jam neilgai teko darbuotis tėvynei: mirė 1896 m. gegužės 13 d., vos sulaukęs 28 metų amžiaus. Palaidotas Merkinės bažnyčios šventoriuje.
Atminimo įamžinimas: K. Jagmino kapas ir antkapinis apminklas Merkinės bažnyčios šventoriuje; paminklinė lenta Merkinėje, K. Jagmino g. pradžioje (atidengta 1990.III.18); portretas [stribų sušaudytas] Merkinės muziejuje; pavardė įrašyta Knygnešių sienelėje KVDKM sodelyje.

                                                                  Parengė Laimutė Cibulskienė
Varėnos viešosios bibliotekos Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus bibliografė

Antanas KALANAVIČIUS

Antanas Kalanavičius gimė 1945 m. birželio 5 d. Sapiegiškės kaime netoli Nedzingės, Varėnos rajone. Vidurinę mokyklą baigė Nedzingėje, ten pradėjo rašyti eilėraščius. 1965-1968 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete bei Vilniaus pedagoginiame institute. Dirbo įvairius darbus – žurnalisto, darbininko, melioratoriaus. Visą laiką rašė eilėraščius. Daug eilėraščių paskelbta Varėnos rajono laikraštyje. Nuo 1965 m. jo eilėraščius publikavo „Literatūra ir menas“, „Kultūros barai“, „Mūsų gamta“, „Jaunimo gretos“ ir kt. Leidykloms A. Kalanavičius įteikė net keletą poezijos rinkinių ir knygelių, tačiau nė viena iš knygų nebuvo išleista. Suvokęs, kad didmiestis jį atstūmė, Antanas Kalanavičius grįžo į tėvų vienkiemį Sapiegiškėse. (1973 m.)
A.Kalanavičiaus poezijoje nėra tradiciškai suprantamų aktualijų, įvykių, pilietinių ir dorovinių pareiškimų. Tai tiesiog kalbėjimas apie žmones, apie save, nuotaikų, minčių, veiksmų ataudai, poelgio ir gesto matymas gamtovaizdyje, pagalvojimų ir pastebėjimų užrašai. Rašė jausdamas ir pažindamas kūrybinį foną, kitų poetų kūrybą ir jos vertybes, paisydamas subtiliausių permainų ir kartu nesitraukdamas iš savo vagos. Vertė rašto dirvą tikrai savotiškai, tardamas retus dzūkiško pakraščio žodžius nepakartojama tarsena.
Paskutiniuosius savo gyvenimo metus A. Kalanavičius praleido gimtajame vienkiemyje sykiu su savo motina, o po jos mirties vienas. Kasdien daug rašė. Mirė Antanas Kalanavičius 1992 m. rugsėjo 13. Palaidotas Sapiegiškės kaimo kapinaitėse. 

Po jo mirties kasmet birželį rengiami poeto atminimo vakarai Nedzingėje.
1994 m. Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido pomirtinę A. Kalanavičiaus knygą „Ne akmenys guli“.
2005 metais išleista knyga „Nuošalės poetas“ , kurioje pateikiami Varėnos „Ryto“ vidurinės mokyklos abiturientų rašiniai apie A. Klanavičiaus savitą kūrybą.
Perpetua Dumšienės  knygoje ,,Dulkėto erškėčio ugny“(2012)  surinkta biografinė medžiaga apie poeto Antano Kalanavičiaus kūrybą ir gyvenimą.  Knyga vertinga tuo, kad ,,čia pirmą kartą pamėginta paaiškinti tą paradoksalų A. Kalanavičiaus kūrybos blokavimą, jo visišką nulėkimą į literatūros skliaustus, tuomet, kai nepalyginti drąsesnė bei sovietinei ideologijai pavojingesnė poezija Lietuvoje jau rasdavo sau leidybos terpę.“ (Rimvydas Stankevičius Užgyjantis randas. Respublika, 2012, kovo 28, p. 12). Nemažos vertės turi ir surinkti lietuvių rašytojų pasisakymai, recenzijos, rašytos apie A. Klanavičiaus kūrybą. Knygoje taip pat spausdinami A. Kalanavičiaus laiškai, esė, poeto interviu.
2015 metais išleista A. Kalanavičiaus eilėraščių rinktinė „Dvi saujos laiko“.
Apie Antano Kalanavičiaus gyvenimą ir kūrybą daugiau informacijos galima rasti Varėnos viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriuje. Čia yra parengta Antano Kalanavičiaus bibliografija, kurioje suregistruoti A. Kalanavičiaus eilėraščiai, skelbti periodikoje, rinkiniuose bei pateikta literatūra apie poetą ir jo kūrybą. 

Varėnos kraštas Lietuvos spaudoje

Literatūros  sąrašas 

(Gruodžio 24-29 d.)

 

Averkienė, Rūta
Pagerbtas tautos dvasios saugotojas: [apie Marcinkonyse vykusį renginį, skirtą poeto, prelato Jono Mačiulio-Maironio 150-osioms gimimo metinėms]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, gruod. 29, p. 5.

Dumšienė, Perpetua
Iš Vaižganto premijos laureatės P. Dumšienės interviu: [pokalbis su buvusia poeto Antano Kalanavičiaus žmona, knygos apie jį „Dulkėto erškėčio ugny“ autore P. Dumšiene / kalbėjosi G. Statinis]. – Iliustr. // Žurnalistika. – 2012 (II), p. 77-78.

Klišytė, Rūta
Persikūnijimo meistrė: [pokalbis su Nacionalinio dramos teatro aktore, kilusia iš Nedzingės kaimo, Vitalija Mockevičiūte]. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2012, gruod. 22, p. 13-14.

Krikštaponis, Vilmantas
Lietuvybės puoselėtojas: [apie Valkininkų kleboną ir Merkinės dekana Silvestrą Gimžauską bei jo veiklą Valkininkų parapijoje 1884-1892 metais]. – Portr. // XXI amžius. – 2012, gruod. 29, p. 8-9.

Meilutytė, Monika
Kiek žingsnių nuo Varėnos iki Avinjono?: [apie Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalį Varėnoje]. – Iliustr. // Kultūros barai. – 2012, Nr. 12, p. 54-58.

Mičiulienė, Jūratė
Kuo Dzūkija vilioja žiemą: [minimi ant Lavyso ežero kranto stovintys poilsio namai „Nakcižibis“, Panaros kaimo „Pilnų namų“ bendruomenė, Pamerkių kaime Laimos ir Kosto Mačionių sodyba „Grikucis“]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2012, gruod. 28, p. 14-15.

Ona Jaskelevičiūtė-Gorodeckienė: [apie 1926 m. Merkinėje gimusią politinę kalinę, poetę, pasirašinėjusia slapyvardžiu Eglė Nemunaitė]. – Iliustr. // Tremtinys. – 2012, gruod. 28, p. 1.

Rudokas, Jonas
Tadas Ivanauskas: pavydėtinas gyvenimo kelias: [minimas Musteikos kaimas, kuriame T. Ivanauskas kartu su žmona Honorata 1918 m. įkūrė lietuvišką mokyklą]. – Iliustr. // Veidas. – 2012, gruod. 24, Nr. 52, p. 44-45.

Vaižganto premijos laureatė – Perpetua Dumšienė: [apie Svėdasų seniūnijoje Malaišių kaime surengtas tradicines „Vaižgantines“, kurių metu Vaižganto premija įteikta Perpetua Dumšienei už knygą apie poetą Antaną Kalanavičių „Dulkėto erškėčio ugny“]. – Iliustr. // Žurnalistika. – 2012 (II), p. 76-77.(Gruodžio 17 – 22 d.)

Averkienė, Rūta
Atmintį įamžino tremtiniai ir politiniai kaliniai: [apie Varėnos politinių kalinių ir tremtinių ansamblio „Viltis“ kompaktinės plokštelės pristatymą Varėnos kultūros centre].- Iliustr. // XXI amžius.- 2012, gruod. 21, p. 15

Averkienė, Rūta
Įvertinti geriausi miesto istorijos žinovai: [apie renginį Varėnos viešojoje bibliotekoje, kurio metu buvo aptarti Žinių apie Varėną konkurso rezultatai].- Iliustr. // Savivaldybių žinios.- 2012, Nr. 38, p. 9

Averkienė, Rūta
Posėdyje – apie dzūkų etnokultūros stiprinimą: [apie Dzūkijos regioninės etninės kultūros globos tarybos posėdį medžio drožėjo Antano Česnulio sodyboje Naujasodėje].- Iliustr. // Savivaldybių žinios.- 2012, gruod. 20, p. 11

Averkienė, Rūta
Teatrų festivalio uždarymo – apdovanojimai: [apie pasibaigusį Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalį bei iškilmingą apdovanojimų ceremoniją].- Iliustr. / XXI amžius.- 2012, gruod. 21, p. 10

Byčienė, Dalia
Kryžkelės, kurios veda į kelią: [apie Pilnų namų bendruomenę Panaros kaime].- Iliustr. // Respublika.- 2012, gruod. 20, p. 3

Dumalakas, Arūnas
Piramidė – ne užuovėja nuo pasaulio pabaigos: [apie tai, kaip Merkinės piramidės įkūrėjas Povilas Žėkas kalbėjo apie pasaulio pabaigą, kaip jai ruošėsi ir apie tai, kad gruodžio 21 dieną piramidė nesulaukė lankytojų].- Iliustr. // Lietuvos rytas.- 2012, gruod. 22, p. 5

Kažmėkaitytė, Jolanta
Kalėdų meto paslaptys: [apie Kūčių bei Kalėdų papročius pasakoja Vilniaus etninės kultūros centro specialistė Marija Liugienė, cituojama Petro Zalansko knyga „Čiulba ulba sakalas“] .- Iliustr. // Ūkininko patarėjas.- 2012, gruod. 22, p. 22

Malinauskienė, Jolanta
Į Dzūkijos miškus – ieškoti Kalėdų stebuklo: [apie lankomiausius Dzūkijos objektus, tarp kurių ir ,,Pilnų namų“ bendruomenė Panaroje].- Iliustr. // Verslo žinios.- 2012, gruod. 21, p. 18-19

Mikšiūnas, Gintaras
Bendruomenėje – ir pagalba, ir mokslas: [apie Panaros Pilnų namų bendruomenės ekologišką vaistažolių ūkį].- Iliustr. // Lietuvos žinios.- 2012, gruod. 22, p. 8

Raudonikis Liutauras, Skuja Saulius
Uralinių pelėdų paplitimo ypatumai Lietuvoje: [apie Lietuvos rajonus, kuriuose aptiktos uralinės pelėdos; minima Dubičių apylinkė, Katros kaimas ir Čepkelių rezervatas].- Iliustr. // Paukščiai.- 2012, Nr. 4, p. 19-22

Staliulionis, Jonas
Žibalinės lempos vaikai: [esė] // Šiaurės Atėnai.- 2012, gruod. 21, p. 11-12

Stankevičiūtė, Laima
Merkinės piramidės šeimininkas netiki, kad rytoj bus pasaulio pabaiga.- Iliustr. // Ūkininko patarėjas.- 2012, gruod. 20, p. 14

Stankevičiūtė, Laima
Vai ir atvažiavo Varėnon Kalėda: [apie Varėnoje vykusią Varėnos tautodailininkų parodą-mugę „Vai atvažiuoja šventa Kalėda“].- Iliustr. // Ūkininko patarėjas.- 2012, gruod. 22, p. 20

Varėna:[žinutė apie tai, jog Varėnos r. savivaldybėje atidarytas Kalėdų senelio paštas] // Savivaldybių žinios.- 2012, gruod. 20, p. 9


 

(Gruodžio   10-15 d.)

Averkienė, Rūta
„Varėna – mano mūza“: [apie Vokietijoje gyvenančios varėniškės Ramunės Pigagaitės fotografijų parodą Varėnos viešojoje bibliotekoje]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, gruod. 14, p. 7.

Čaplikas, Albinas
Pilnų namų bendruomenė – gerosios praktikos pavyzdys: [apie Merkinės seniūnijoje įsikūrusios Pilnų namų bendruomenės veiklą]. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2012, gruod. 12, p. 11.

Čižinauskaitė, Greta
Areštinės meniu – kontrabandinės cigaretės: [apie buvusį Varėnos policijos areštinės laikinąjį vadovą Artūrą Balkų, kuris kaltinamas piktnaudžiavimu tarnyba]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2012, gruod. 12, p. 18.

Daugirdaitė, Solveiga
Neatspėjamos poeto mįslės: [apie iš Sapiegiškės kaimo kilusį poetą Antaną Kalanavičių ir Perpetua Dumšienės knygą apie jį „Dulkėto erškėčio ugny“]. – Iliustr. // Metai. – 2012, gruodis, p. 135-139.

Kažemėkaitytė, Jolanta
Panaros vaistažolių ūkis – pavyzdinis: [apie Pilnų namų bendruomenės veiklą]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2012, gruod. 13, p. 9.

Kiškytė, Elena
Be specialisto priežiūros sunku tikėtis kokybės: [apie daugiabučių namų renovaciją; minimas Naujuosiuose Valkininkuose renovuotas daugiabutis]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2012, gruod. 12, p. 5.

Kudzienė, Aldona
Pilnų namų vaistažolių ūkis: puodelyje arbatos – 3 gramai širdies: [apie Panaroje įsikūrusių Pilnų namų vaistažolių ūkį]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, gruod. 15, p. 5.

Pociuvienė, Danutė
Vaistažolių ūkyje sėkmingai įdarbinta ir saulė: [apie Panaroje įsikūrusios Pilnų namų bendruomenės veiklą]. – Iliustr. // Respublika. – 2012, gruod. 12, p. 9.

Rafanavičienė, Genovaitė

Paveikslas užminė mįslę: [apie Vytauto Baublio kūrybos parodą Varėnos kultūros centro parodų salėje]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, gruod. 11, p. 20.

Rafanavičienė, Genovaitė
Vaiko teisių sergėtojams – baisūs grasinimai: [apie iš Panevėžio moterų kalėjimo atsiųstą grasinamą laišką Varėnos vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojams] // Lietuvos rytas. – 2012, gruod. 13, p. 5.

Srėbalienė, Audrė
Vaistažolėms – saulės energijos grybšniai: [apie Panaroje įsikūrusios Pilnų namų bendruomenės vaistažolių ūkį]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, gruod. 10, p. 8.


(Gruodžio 3-8 d.)

Averkienė, Rūta
„Kadagio šventėje“ - įspūdingas koncertas: [apie renginį, skirtą Varėnos kultūros centro pagyvenusių žmonių šokių kolektyvo „Kadagys‘‘ 40 metų kūrybinės veiklos sukakčiai paminėti].- Iliustr. // XXI amžius.- 2012, gruod. 7, p. 11

Averkienė, Rūta
Parką papuošė dar devynios medžio skulptūros. – Iliustr. // XXI amžius.- 2012, gruod. 7, p. 8

Čaplikas, Albinas
Iškilmingai pagerbti geriausi metų ūkininkai: [lentelėje – Varėnos r. ūkininkai Marius ir Jonas Komarovskiai (I vieta), Rima ir Marijonas Kropiai (II vieta), Daiva ir Juozas Amšiejai (III vieta)].- Iliustr. // Valstiečių laikraštis.- 2012, gruod. 5, p. 11

Černiauskai, Algimantas ir Mindaugas
Vytas Jakavonis-Sniegutis – partizanų poetas.- Iliustr.- Rubrika: Nacionalinių vertybių rinkimai 2012 // Respublika.- 2012, gruod. 7, priedas „Žalgiris“, p. 3

Macidulskienė, Marija
„Vilties“ dainos, sugrąžinusios į jaunystę: [apie Varėnos tremtinių ansamblio „Viltis‘‘ kompaktinės plokštelės pristatymą Varėnos kultūros centre].- Iliustr. // Tremtinys.- 2012, gruod. 7, p. 1, 4

Stacevičius, Stasys
Pirmi ir paskutiniai lašai: [esė].- Iliustr. // Alytaus naujienos.- 2012, gruod. 8, p. 7, 10

Stankevičiūtė, Laima
Dzūkų sodybos laukia šv. Kalėdų: [apie tai, ar Dzūkijos [ t.p. ir Varėnos rajono], kaimo turizmo sodybų savininkai sulaukia skambučių dėl artėjančių švenčių].- Iliustr. // Ūkininko patarėjas.- 2012, gruod. 6, p. 1, 8-9

Svirbutavičiūtė, Aldona
Drevininko bitės pranašauja šaltą žiemą: [apie bitininką iš Musteikos kaimo Vytautą Tamulevičių, puoselėjantį drevininę bitininkystę ir, kurio pastangomis atsirado drevinės bitininkystės muziejus].- Iliustr. // Ūkininko patarėjas.- 2012, gruod. 8, p. 17

Šniukas, Domas
Šakoto talento dzūkas: [apie Vincą Korkutį].- Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas.- 2012, Nr. 11-12, p. 30-31


 

(Lapkričio 26 – gruodžio 1 d.)

Barišauskaitė, Gintarė
Tolerancijos diena: [apie Tolerancijos dienos paminėjimą Liškiavos pagrindinėje mokykloje]. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2012, lapkr. 28, p. 15.

Išdavysčių akivaizdoje: [apie Lietuvos partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą; minima Nedzingė, Kasčiūnų kaimas, Merkinė, Liškiava]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, lapkr. 30, p. 5.

Senieji verslai ir prietarai: [apie drevinę bitininkystę, bitininkystės prietarus Varėnos rajone] / parengė Justinas Adomaitis. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2012, gruod. 1, p. 12.

Stacevičius, Stasys
Tik miškai, o ne girios ošia: [apie miškų būklę, miškingumą, kraštovaizdį kaime]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, gruod. 1, p. 8.

Stankevičiūtė, Laima
Dzūkijoje mažėja samanomis apžėlusių namų: [apie asbestinių stogų dangos keitimą Varėnos rajone]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2012, lapkr. 29, p. 6.


 

(Lapkričio 19 – 24)

           

Brandos jubiliejus: [apie Varėnos technologijos ir verslo mokyklos 40-mečio sukakties paminėjimą].- Iliustr. // Ūkininko patarėjas.- 2012, lapkr. 20, p. 10

Gudavičius, Henrikas
Oi grybai grybai: [Varėnos rajono kaimų gyventojų pasakojimai apie grybavimo paslaptis].- Iliustr. // Liaudies kultūra.- 2012, Nr. 5, p. 80-87

Kuizinaitė, Milda
Čigonų riksmai drebino teismo sienas: [apie Vilniaus apygardos teismo paskelbtą nuosprendį Aleksandrui Vancevičiui ir Vitui Mankevičiui už pensininko nužudymą Varėnos rajone].- Iliustr. // Lietuvos rytas.- 2012, lapkr. 21, p. 6

Nauja Dzūkijos nacionalinio parko interneto svetainė.- iliustr. // Žaliasis pasaulis.- 2012, lapkr. 22, p. 10

Norkūnas, Romas
Man įgėlė bičių motinėlė:   .- Iliustr. // Žaliasis pasaulis.- 2012, lapkr. 22, p. 8

Zemlickas, Gediminas
Klaipėda Krėvėje pažadino Šarūną: Vinco Krėvės 130-osioms gimimo ir Klaipėdos krašto atvadavimo 90-osioms metinėms].- Iliustr. // Mokslo Lietuva.- 2012, lapkr. 15, p. 1-2


(Lapkričio 12-17 d.)

Averkienė, Rūta
Pasaulinėje turizmo parodoje Londone – Varėnos krašto menininkės darbai: [apie tautodailininkę Laimutę Saviščevienę ir jos verbas]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, lapkr. 16, p. 8.

Averkienė, Rūta
Pasaulinėje turizmo parodoje – ir Varėnos krašto menininkės darbai: [apie Londone vykusią pasaulinę turizmo parodą, kurioje tautodailininkė Laimutė Saviščevienė pristatė Lietuvos tautinį paveldą – verbas]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2012, lapkr. 17, p. 20.

Byčienė, Dalia
Dzūkijoje nebuvo kaminų, nebuvo nė ką griauti: [apie pramonės įmones ir verslą Dzūkijoje; minimas pūkų ir plunksnų fabrikas „Merkys“,   uogų ir grybų perdirbimo įmonės Varėnoje]. – Iliustr. // Respublika. – 2012, lapkr. 16, p. 9.

Įvyko Valkininkų mūšis: [apie 1700 m. lapkričio 18 d. prie Valkininkų vykusį mūšį tarp bajoriškosios opozicijos ir sapiegininkų]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2012, lapkr. 17, p. 18.

Jauniškė, Lina
Vargingiau gyvenantieji už renovaciją nemoka: [apie Naujuosiuose Valkininkuose Pušelės g. 7-uoju numeriu pažymėtą atnaujintą daugiabutį]. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2012, lapkr. 17, p. 12.

Pristatant Dzūkijos gamtos ir kultūros paveldo vertybės...: [apie projektą „Visuomenės švietimas apie gamtos ir kultūros paveldo vertybių bei ekologinio turizmo išteklių panaudojimą Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato subalansuotam vystymui“]. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2012, lpkr. 15, p. 12.

Rafanavičienė, Genovaitė
Mirtinas medžio smūgis: [apie medžio kirtėjo žūtį Varėnos rajono Geidukonių miške] // Lietuvos rytas. – 2012, lapkr. 15, p. 18.

Vinikaitytė, Brigita
Varėnos šaulių dovana partizanams: [apie paminklo partizanams šventinimo ceremoniją Nedzingėje]. – Iliustr. // Trimitas. – 2012, Nr. 10, p. 9.


 

(Lapkričio 5 – 10 d.)

Adomaitis, Justinas
Kur grikis, ten bitė: [apie ūkininkę Danutę Karalevičienę iš Perlojos, populiarinančią senuosius dzūkų šeimos verslus, kulinarinį paveldą, , vaistažolininkystę, grikius].- Iliustr. // Ūkininko patarėjas.- 2012, lapkr. 10, p. 12

Adomaitis, Justinas
Retas, bet vertingas: [apie grikių medų pasakoja bitininkas iš Perlojos Valdas Karalevičius].- Iliustr. // Ūkininko patarėjas.- 2012, lapkr. 10, p. 12

Armonienė, Daiva
Tarsi šeimos albumas: [apie varėniškės Ramunės Pigagaitės nuotraukų parodą Varėnos viešojoje bibliotekoje] // Tarp knygų.- 2012, Nr. 10, p. 35-36

Averkienė, Rūta
Margionių klojime – kaimo teatrų sambūris: [apie rajoninę kaimo teatrų šventę – konkursą „Cicnaginė“ Juozo Gaidžio prizui laimėti].- Iliustr. // XXI amžius.- 2012, lapkr. 9, p. 11

Averkienė, Rūta
Pagerbtas vienas iškiliausių kraštiečių: [apie Vinco Krėvės – Mickevičiaus 130-ųjų gimimo metinių paminėjimą Subartonyse].- Iliustr. // XXI amžius.- 2012, lapkr. 9, p. 14

Averkienė, Rūta

Šventė 150 metų jubiliejų: [apie renginius, skirtus Varėnos miesto 150 metų sukakčiai paminėti].- Iliustr. // XXI amžius.- 2012, lapkr. 9, p. 12

Čekutis, Ričardas
Skaudžios Dzūkijos žemės atodangos: [apie netoli Zervynų miško aptiktus žuvusių Dainavos apygardos partizanų palaikus].- Iliustr. // Respublika.- 2012, lapkr. 9, priedas „Žalgiris“, p. 4

Dailės klasiko J. Mackonio tapybos paroda: [apie lietuvių dailės klasiko, gimusio Paąžuolės kaime Varėnos rajone, tapybos darbų parodą sostinės galerijoje „Dailininkų menėje“, skirtą autoriaus gimimo 90-osioms meninėms] // Respublika.- 2012, lapkr. 9, p. 2

Krušinskaitė, Rita
Baravykai lapkričio mėnesį: [apie tai, kad Marcinkonių kaimo gyventoja Janina Janušauskienė lapkričio mėn. pradžioje rado baravykų]. –Iliustr. // Lietuvos rytas.- 2012, lakr. 9, p. 24

Rudokas, Jonas
Vincas Krėvė politikoje – naivuolis ar kolaborantas? .- Iliustr. // Veidas.- 2012, lakr. 5, p. p.


(Spalio 29 – lapkričio 3 d.) 

 

Averkienė, Rūta
Į etnografinį Musteikos kaimą – mokytis pinti: [apie pynimo stovyklą Musteikoje]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, lapkr. 3, p. 6.

Averkienė, Rūta

Kaimas pasipuošė nauju kryžiumi: [apie Margionių kaimo kryžiaus šventinimo iškilmes]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, lapkr. 3, p. 7.

Averkienė, Rūta

Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo šventė: [apie mirusiųjų pagerbimo tradicijas Margionyse, Zervynose ir Mardasave]. – Iliustr. – Rubrika: Nacionalinių vertybių rinkimai 2012 // Respublika. – 2012, lapkr. 2, priedas „Žalgiris“, p. 4.

Averkienė, Rūta

Žymus kraštietis pristatė savo knygą: [apie Jono Grigo knygos „Kiek trunka sekundė“ pristatymą Varėnos viešojoje bibliotekoje]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, lapkr. 3, p. 11.

Liugienė, Marija

Menas gyventi, menas numirti: [pokalbis su  Vilniaus etninės kultūros centro koordinatore Marija Liugiene (Zalanskaite), kilusia iš Mardasavo kaimo / kalbėjosi] Jolanta Kažemėkaitytė. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2012, spal. 30, p. 4-5.

Pačtauskaitė, Laura

Išdalyti Dalios Tamulevičiūtės teatrų festivalio apdovanojimai: [apie Varėnoje vykusio režisierės ir pedagogės Dalios Tamulevičiūtės trečiojo profesionalių teatrų festivalio laureatų apdovanojimus]. – Iliustr. // Respublika. – 2012, lapkr. 2, p. 23.

Prizus teatralai dalijosi Varėnoje:
[apie Varėnoje vykusio Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio laureatų apdovanojimus]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2012, lapkr. 2, p. 18.

Rafanavičienė, Genovaitė

Varėnos bibliotekai – netikėti rūpesčiai dėl Seimo rinkimų: [apie įtarimus, kad į Varėnos viešosios bibliotekos pastato vitriną įvažiavusį visureigį „Opel“ vairavo tuometinis kandidatas į Seimą]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, spal. 31, p. 5.

Stacevičius, Stasys

Pakalnutės ir Vėlinės: [apie Vėlinių tradicijas, Merkinės, Margionių, Mardasavo, Kapiniškių kapines]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, lapkr. 3, p. 9-10.

Stacevičius, Stasys

Vėlinių akimirkos ir akimirksniai: [apie Merkinės kapines; minimos Margionių, Mardasavo, Kapiniškių kaimo kapinės]. – Iliustr. // Respublika. – 2012, spal. 31, p. 18.

Varėnos bibliotekai – netikėti rūpesčiai dėl Seimo rinkimų
: [apie įtarimus, kad į bibliotekos pastato vitriną įvažiavusį  visureigį „Opel“ vairavo tuometinis kandidatas į Seimą]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2012, lapkr. 2, p. 6.


(Spalio 22-27 d.)  

Averkienė, Rūta
Prisiminimo mėnuo – režisierei: trečiasis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis.- Iliustr. // XXI amžius.- 2012, spal. 26, p. 9

Giliauskas, Rimantas
Žiguliukas vedė Dzūkijon: [minimi Valkininkai, Gudžiai, Nedzingė, Merkinė].- B.d. // Lietuvos aidas.- 2012, spal. 24, p. 6

Grigaitienė, Joana
Dalios Adelės Tamulevičiūtės šviesa.- Iliustr. – Rubrika: Nacionalinių vertybių rinkimai // Respublika.- 2012, spal. 26, priedas „Žalgiris“, p. 4

Padėka geriesiems Dzūkijos žmonėms: [giminaičių padėka skulptoriui Antanui Česnuliui, sukūrusiam skulptūrą Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui Kriokšlio kaime, Dubičių klebonui Almantui Kibirkščiui, Varėnos mero pavaduotojui Vidui Mikalauskui, Kriokšlio kaimo bendruomenės pirmininkui Jonui Jezepčikui, paveikslą išsiuvinėjusiai Aldonai Žydelienei ir kt.] // XXI amžiuis.- 2012, spal. 26, p. 12

Partizanų palaikai bus pagerbti: [pokalbis su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro „Gyvosios atminties“ programos vadovu Daliumi Žygeliu bei archeologu dr. Gintautu Vėliumi apie rastus DLT Vytauto tėvūnijos Genio būrio partizanų palaikus Varėnos rajone / kalbino] Vilma Juozevičiūtė.- Iliustr. // Atgimimas.- 2012, spal. 26, p. 12-13

Stacevičius, Stasys
Subartonyse skraidė Krėvės dvasia: [apie Vinco Krėvės 130- ųjų  gimimo metinių paminėjimą].- Iliustr. // Respublika.- 2012, spal. 24, p. 10

Stankevičiūtė, Laima
Per 20 metų „perkando“ dzūkišką smėlį: [apie žemės ūkio bendrovės „Tėviškė“ veiklą bei jos vadovą Vytautą Ramanauską].- Iliustr. // Ūkininko patarėjas.- 2012, spal. 23, p. 1, 13(Spalio 15 – 20 d.)

Averkienė, Rūta
Ar unikaliosioms Zervynoms lemta išlikti?: [apie etnografinį Zervynų kaimą, jo žmones]. – Iliustr. – Rubrika: Nacionalinių vertybių rinkimai 2012 // Respublika. – 2012, spal. 19, priedas „Žalgiris“, p. 4.

Jauniškė, Lina
Nemokama renovacija gaunantiems kompensacijas už šildymą: [apie Valkininkuose ronovuotą daugiabutį ir mokesčius už šildymą]. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2012, spal. 17, p. 14.

Jokūbaitis, Stasys
Gluosniniai karklai: iliuzijos ir realybė: [apie UAB „Jūsų sodui“ auginamus gluosninius karklus Varėnos rajone, prie Dargužių kaimo]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2012, spal. 20, p. 1, 4.

Milašius, Arūnas
Neigia, kad krovinį gavo, bet mokėti turės: [apie UAB „Varėnos pienelis“ ir UAB „Imlitex“ konfliktą]. – Iliustr. // Verslo žinios. – 2012, spal. 17, p. 10.

Padėkos ženklai savivaldybių kultūros administratoriams: [minima Varėnos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Regina Svirskienė, apdovanota kultūros ministro padėkos raštu] // Savivaldybių žinios. – 2012, spal. 18, Nr. 32, p. 7.

Ruseckytė, Greta
Egzotiškos vištos veja šunis lauk iš namų: [apie varėniškį Ramūna Marcinkonį, turintį apie 20 vištų veislių]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2012, spal. 20, p. 21.

Saulėnienė, Jovita
Giesmės iš švytinčios pakrantės: [apie Daivos Molytės-Lukauskienės, kilusios iš Naujųjų Valkininkų, eilėraščių knygą „Baltojo kiro giesmynai“]. – Iliustr. // Nemunas. – 2012, spal. 18 – lapkr. 1, p. 5.

Stacevičius, Stasys
Subartonys kviečia į Krėvės 130-metį: [apie literatūros klasiko Vinco Mickevičiaus-Krėvės jubiliejaus paminėjimą Subartonyse]. – Iliustr. // Respublika. – 2012, spal. 18, p. 1, 12.

„Tai – aš“ festivalis prasidėjo bardų iškyla: [apie tarptautinio dainuojamosios poezijos festivalio „Tai – aš“ dalyvių iškylą maršrutu Vilnius-Rūdiškės-Valkininkai-Varėna-Marcinkonys-Vilnius]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2012, spal. 15, p. 17.


(Spalio 8 – 13 d.)

Ar šiluma gali būti malonumas , o ne siaubas: [apie artėjantį šildymo sezoną, didelių šilumos kainų priežastis, kuro rūšis, butų savininkų rūpesčius, valdžios poziciją bei kt. šilumos ūkio problemas; minima UAB „Varėnos šiluma“] / diskusiją vedė Gediminas Jakavonis; Iliustr. – Aut.: Vygintas Sidzikauskas, Vaidas Lukoševičius, Virginijus Guoga, Vytautas Stasiūnas // Respublika.- 2012, spal. 12, priedas „Žalgiris“, p. 2-3

„Auksinės krivūlės“ riteriai – už darnią rikiuotę:
[mintimis apie vertybes ir darbus dalijasi Algis Miškinis, Varėnos savivaldybės administracijos direktorius] / parengė Arūnas Brazauskas.- Iliustr. // Savivaldybių žinios.- 2012, spal. 11 (Nr. 31), p. 5

Averkienė, Rūta

Mokytojams – sveikinimai, padėkos ir spektaklis: [apie Tarptautinės mokytojų dienos paminėjimą Varėnoje].- Iliustr. // Savivaldybių žinios.- 2012, spal. 11 (Nr. 31), p. 11

Averkienė, Rūta

Varėnoje suplevėsavo ne ES, o Dzūkijos regiono vėliava].- Iliustr. // Respublika.- 2012, spal. 10, p. 4

Burvytė, Monika

Sunkmetis traukiasi su žmonių gerumu:[apie gerą obuolių derlių Lietuvoje bei Vilniaus vaikų globos namų "Gilė" vadovo E. Javinskio, Klaipėdos vaikų globos namų "Rytas" direktoriaus pavaduotojos A. Krolienės, "Maisto banko" vadovės D.Žebrauskaitės pamąstymai dėl labdaros; klebono Pranciškaus Čivilio komentaras].- Iliustr. // Vakaro žinios.- 2012, spal. 8, p. 3

Dainuojamoji poezija skambės po visą Lietuvą: [apie tarptautinės dainuojamosios poezijos festivalio renginius; minima Varėnos viešoji biblioteka, kurioje vyks jungtinis bardų koncertas ir bus pristatyta Juozo Žitkausko knyga „Tai – AŠ“].- Iliustr. // Valstiečių laikraštis.- 2012, spa. 13, p. 13

Drobelis, Eugenijus

Kur miško vertė? .- Iliustr. // Miškai.- 2012, spalis, p. 62-63

Dzūkai renkasi savo, ne ES vėliavą: [Varėnoje šalia savivaldybės suplevėsavo Dzūkijos regiono vėliava].- Iliustr. // Vakaro žinios.- 2012, spal. 11, p. 6

Juozaitis, Arvydas

101 metai be M.K. Čiurlionio. Tabu // Metai.- 2012, Nr. 10, p. 3-11

Lapelė,  Mindaugas
Upelių upelis Skroblus.- Iliustr.- Rubrika: Nacionalinių vertybių rinkimai 2012 // Respublika.- 2012, spal. 12, priedas „Žalgiris“, p. 4

Lukšas, Aras

Trumpas skrydis į šlovę: [apie Juozą Kumpį, pirmąjį lietuvių karo lakūną, žuvusį kovose su lenkais Varėnoje].- Iliustr. // Lietuvos žinios.- 2012, spal. 12, p. 14-15

Nieko švento: [žinute apie tai, jog iš Panaros Pilnų namų bendruomenės Dievo gailestingumo koplyčios pavogtos tikinčiųjų padėtos aukos] // Respublika.- 2012, spal. 10, p. 5
„Partizaniada“: [apie studentų ateitininkų žygį Dainavos partizanų takais].- Iliustr. // Ateitis.- 2012, Nr. 9, p. 55

Rafanavičienė, Genovaitė

Varėna atsikratys netvarkingų pastatų: [apie Varėnos miesto valdžios sprendimą nugriauti miesto vaizdą darkančius prastos būklės namus].- Iliustr. // Lietuvos rytas.- 2012, spal. 11, p. 19

Savaitės sūpuoklės: [žinutė apie tai, jog Varėnos rajono meras Elvinas Jankevičius, šalia savivaldybės pastato kartu su su Trispalve ir Varėnos vėliava iškėlė ne ES, o regiono savitumą simbuolizuojančią Dzūkijos vėliavą].- Portr. // Respublika.- 2012, spal. 13, p. 4

Stacevičius, Stasys

Milda supaisys: [esė] // Metai.- 2012, Nr. 10, p. 122 – 127

Staliulionis, Jonas
Atlaidai, atlaidai...: [memuarai] // Šiaurės Atėnai.- 2012, spal. 12, p. 11
13 geriausių merų: [apie tai, kad spalio 5 d. Nacionaliniame operos ir baleto teatre, švenčiant Lietuvos vietos savivaldos dieną, pagerbtos labiausiai nusipelniusios savivaldybės ir merai (str. minimi Kelmės raj. meras K.Arvasevičius, Varėnos raj. administracijos direktorius Alg. Miškinis ir kt )] // Vakaro žinios.- 2012, spal. 8, p. 6

Turonis, Kęstutis
Sūduviai Varėnos miškuose pasiklydo...: [apie Grybų šventę Varėnoje].- Iliustr. // Žaliasis pasaulis.- 2012, spal. 11, p. 1-2
Varėnoje karaliauja teatras: [apie Varėnoje vykstantį režisierės Dalios Tamulevičiūtės vardo profesionalių teatrų festivalį].- Iliustr. // Valstiečių laikraštis.- 2012, spal. 6, p. 17

Zolubas, Algimantas

Averkų šeimos dueto knyga – daina Tėvynei: [apie Stasės Gaidytės-Averkienės publicistikos rinkinį „Daina tėvynei Lietuvai“, kuriame spausdinama S. Gaidytės-Averkienės ir jos vyro Petro Averkos straipsniai].- Iliustr. // XXI amžius.- 2012, spal. 12, p. 11


(Spalio 1-6 d.)

Averkienė, Rūta
Varėnos kraštas – ne vien grybai ir uogos: [apie Varėnos miesto 150 metų sukakties paminėjimą, grybavimo čempionatą ir Grybų šventę]. – Iliustr. // Savivaldybių žinios. – 2012, spal. 4, Nr. 30, p. 1, 6-7.

Česnulevičienė, Renata
Suspėti į istorijos traukinį: [apie Varėnos viešojoje bibliotekoje saugomą Varėnos Jubiliejinę knygą, kurioje galima įrašyti palinkėjimus Varėnai ir jos žmonėms] // Alytaus naujienos. – 2012, spal. 4, p. 3.

Eidukonis, Marius
Surinkti pilną grybų pintinę – sunki užduotis: [apie grybavimo čempionatą Marcinkonyse, Grybų šventę ir Varėnos miesto jubiliejaus paminėjimą]. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2012, spal. 3, p. 6.

Jakavonytė-Rukštelienė, Angelė
Mano mokytojai: [partizano Juozo Jakavonio iš Kasčiūnų kaimo dukters pasakojimas apie tėvus, Puvočių pradinės mokyklos ir Merkinės Rojaus Mizaros vidurinės mokyklos mokytojus]. – Iliustr. // Tremtinys. – 2012, spal. 5, p. 6.

Jankevičius, Elvinas
Komentaras: [apie vienišų žmonių saugumo užtikrinimą Varėnos rajone; komentaras str. „Vienkiemių gyventojų pagalbos šauksmas – tyruose“]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2012, spal. 2, p. 3.

Juknevičiūtė, Rūta
13 geriausių merų: [minimas Varėnos rajono administracijos direktorius Algis Miškinis, kuriam įteiktas „Auksinės krivūlės riterio“ apdovanojimas]. – Iliustr. // Respublika. – 2012, spal. 6, p. 6.

Premija kūrėjams: [apie Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio pradžią Varėnoje bei D. Tamulevičiūtės premijos įteikimą Kauno dramos teatrui už spektaklį „Liūdnas Dievas“]. – Vakaro žinios. – 2012, spal. 2, p. 5.

Rafanavičienė, Genovaitė
Grybai dzūkus įkvėpė kurti skulptūras: jubiliejinį gimtadienį pasitikusi Varėna pasipuošė dviem skulptūromis, simbolizuojančiomis šio krašto tradicinius amatus – bitininkystę ir grybavimą. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, spal. 3, p. 18.

Ragožis, Polikarpas
Valstybinių girių aidai: [minima Valkininkų urėdija, pristačiusi savo nuveiktus darbus centriniame parodos „Sprendimų ratas 2012“ paviljone]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2012, spal. 6, p. 9.

Ruseckytė, Greta
Valio Grybų šventei!: [apie Varėnos miesto jubiliejaus ir Grybų šventę]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2012, spal. 1, p. 4.

Spalis, Dalios Tamulevičiūtės mėnuo: [apie Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalį Varėnoje] / parengė Danutė Šepetytė. – Iliustr. // Respublika. – 2012, spal. 2, p. 10.

Stankevičiūtė, Laima
Europos grybų sostinė džiaugsmingai sutiko jubiliejinį traukinį: [apie Varėnos miesto 150-ties metų paminėjimą ir Grybų šventę]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2012, spal. 2, p. 12.

Stankevičius, Rimvydas
Gurkšnis iš S. Stacevičiaus „Stiklinės“: [apie poeto iš Merkinės vienkiemio Stasio Stacevičiaus knygos „Stiklinė“ pristatymą Lietuvos rašytojų sąjungos salėje]. – Iliustr. // Respublika. – 2012, spal. 4, p. 12.

Šepetytė, Danutė
Varėniškiai vėl visiems parodė širdį: [apie Varėnos miesto 150-ties metų sukakties paminėjimą ir Grybų šventę]. – Iliustr. // Respublika. – 2012, spal. 1, p. 6.


(Rugsėjo 24 – 29 d.)

Adomaitis, Justinas
Drevės šiemet nedžiugino medumi: [apie drevinę bitininkystę, drevinės bitininkystės šventę Musteikos kaime bei bitininką Romą Norkūną].- Iliustr. // Ūkininko patarėjas.- 2012, rugs. 29,p. 12

Averkienė, Rūta
Socialinės pagalbos tarnybos vizitas Varėnoje // Savivaldybių žinios.- 2012, rugs. 27, p. 10

Averkienė, Rūta
Varėna ruošiasi miesto jubiliejaus šventei: [apie Grybų šventę Varėnoje, kuri šiemet skirta miesto 150 metų jubiliejui].- Iliustr. // Alytaus naujienos.- 2012, rugs. 26, p. 8

Averkienė, Rūta
Varėna ruošiasi miesto jubiliejaus šventei: [apie Grybų šventę Varėnoje, kuri šiemet skirta miesto 150 metų jubiliejui].- Iliustr. // Valstiečių laikraštis.- 2012, rugs. 26, p. 6

Budzinauskienė, Eleonora
Grybų puotą rengia svetingi dzūkai:[apie grybavimo čempionatą ir Grybų šventę Varėnoje].- Iliustr. // Vakaro žinios.- 2012, rugs. 29, p. 2

Černiauskai, Algimantas ir Mindaugas
„Iš čia neišgrauš“: (Skirta dailininkui, dievdirbiui J. Gregoravičiui).- Iliustr. – Rubrika: Nacionalinių vertybių rinkimai 2012 // Respublika.- 2012, rugs. 28, priedas „Žalgiris“, p. 4

Geologinio paveldo diena skirta Dzūkijos geologinei savasčiai: [apie Geologinio paveldo dienos renginius Dzūkijos nacionaliniame parke, kurie supažindino su Dzūkijos geologine savastimi] // Žaliasis pasaulis.- 2012, rugs. 27, p. 11

Jockus, Arvydas
Grikių prikuls daug, bet nepraturtės: [apie grikių supirkimo kainas Lietuvoje; minimas bendrovės „Galinta ir partneriai“ Varėnos filialas].- Iliustr. // Lietuvos žinios.- 2012, rugs. 26, p. 8

Leščinskas, Vytautas
Draugaujant su bitėmis ir... asbestu: [apie profesoriaus Jono Grigo tėviškę Kabelių kaime] .- Iliustr. // Žaliasis pasaulis.- 2012, rugs. 27, p. 1, 6, 11

Mikalauskas, Adolfas
Jų auka – tai mūsų laisvė: [pokalbis su dzūku Adolfu Mikalausku iš Nedzingės apie pokarį] / užrašė Aušra Šuopytė.- Iliustr. // Tremtinys.- 2012, rugs. 28, p. 6


Rafanavičienė, Genovaitė
Grybautojai ruošia krepšius: [apie dešimtąjį Lietuvos grybavimo čempionatą bei Grybų šventę Varėnoje].- Iliustr. // Lietuvos rytas.- 2012, rugs. 28, p. 15

Rafanavičienė, Genovaitė
Kaimo kryžius – net 18 metų: [apie Marginių kame pastatytą naują kryžių].- Iliustr. // Lietuvos rytas.- 2012, rugs. 26, p. 19

Rafanavičienė, Genovaitė
Medaus sliuogė į pušį: [apie Paskutinio medkopio šventę Musteikos kaime ir drevinės bitininkystės puoselėtoją Romą Norkūną].- Iliustr. // Lietuvos rytas.- 2012, rugs. 26, p. 19

Rafanavičienė, Genovaitė
Miškuose – mažiau ir grybų ir grybautojų.- Iliustr. // Lietuvos rytas.- 2012, rugs. 24, p. 4

Stankevičiūtė, Laima
Bendruomenė iškėlė naują kryžių: [Margionių kaime, saugant protėvių ir tėvų tradicijas, iškeltas naujas kryžius].- Iliustr. // Ūkininko patarėjas.- 2012, rugs. 29, p. 20

 
Varėna tampa teatro sostine: [žinutė apie tai, kad visą spalio mėnesį Varėnoje vyks teatro režisierės Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis] // Respublika.- 2012, rugs. 29, p. 12

Zalskaitė, Deimantė
Rytoj – Varėnoje ne tik Grybų šventė.- Iliustr. // Respublika.- 2012, rugs. 28, p. 10(Rugsėjo 17 – 22 d.)

Averkienė, Rūta
Dzūkijos kaimas nusilenkė legendiniams lakūnams: [apie Kriokšlio kaimą ir čia vykusią kaimo šventę „Naujos tradicijos Kriokšlio kaime“]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, rugs. 21, priedas „Pro Deo et Patria“, p. 4.

Averkienė, Rūta
Miesto jubiliejui – mokinių kūrybinė dovana: [apie Varėnos miesto mokinių kūrybinių darbų parodos-konkurso „Dovana gimtajam miestui“ atidarymą Varėnos kultūros centro parodų salėje]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, rugs. 21, priedas „Žvilgsniai“, p. 1.

Averkienė, Rūta
Septynių vaikų mama: [apie Varėnos rajono Panaros kaimo gyventoją Aldoną Klimavičienę] – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, rugs. 21, priedas „Pro Vita“, p. 2.

Barišauskienė, Vita
Niekas nenorėjo mirti: [pokalbis su Liškiavos pagrindinės mokyklos direktore Vita Barišauskiene / kalbėjosi] Ferdinandas Kauzonas. – Iliustr // Respublika. – 2012, rugs. 22, p. 7.

Bitės drevėse: [apie drevinę bitininkystę Musteikos kaime] // Šeimininkė. – 2012, Nr. 38, p. 3.

Grybų šventė 2012 skirta Varėnos miesto 150-mečio jubiliejui: [skelbimas] // Valstiečių laikraštis. – 2012, rugs. 22, p. 29.

Ilkevičiūtė-Kavaliauskienė, Jaunuta Julija
Musteikos žemės trauka: [apie Musteikos kaimą ir jo žmones]. – Iliustr. – Rubrika: Nacionalinių vertybių rinkimai 2012 // Respublika. – 2012, rugs. 21,   priedas „Žalgiris“, p. 4.

Kučinskienė, Jonė
2012 m. Lietuvos savivaldybių reitingas: [Varėnos rajono savivaldybės vieta – 43] / Jonė Kučinskaitė, Rasa Kairienė. – Iliustr. // Veidas. – 2012, Nr. 38, p. 32-33.

Ruseckytė, Greta
Kaip Dzūkijoj grybai dygsta: [apie grybavimo ypatumus Dzūkijos miškuose; minima Grybų šventė ir Varėnos miesto jubiliejaus minėjimas]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2012, rugs. 22, p. 14.

Spanguolės – ne visiems: [apie spanguoliavimą Žuvinto ir Čepkelių rezervatuose]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2012, rugs. 17, p. 6.

Stacevičius, Stasys
Prie Vincuko ąžuolo: Vinco Mickevičiaus-Krėvės gimimo 130-osioms metinėms. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, rugs. 20, p. 4-5.

Stankevičiūtė, Laima
Grybų vėliava virš Varėnos: [apie miško gėrybes superkančias įmones ir Grybų šventę bei Varėnos 150-ties metų sukakties minėjimą]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2012, rugs. 20, p. 1, 8-9.


(Rugsėjo 10 – 15 d.)

Averkienė, Rūta
Varėna ruošiasi miesto jubiliejaus šventei.- Iliustr. // Respublika.- 2012, rugs. 14, p. 23

Averkienė, Rūta
Varėnos legendų parke – naujos skulptūros – Iliustr. // Savivaldybių žinios.- 2012, rugs. 13 (Nr. 27), p. 11

Europos paveldo dienos Alytaus apskrityje: [minima drevinės bitininkystės diena etnografiniame Musteikos kaime].- Iliustr. // Alytaus naujienos.- 2012, rugs. 14, p. 4

Grigas, Jonas
Varėnoje reikia vakcinos nuo valdininkų: [apie patirtus vargus atsiimant iš tėvų paveldėtą žemę Varėnos rajone rašo prof. Jonas Grigas] // Lietuvos aidas.- 2012, rugs. 12, p. 2

Keblaitė, Liucija
Poledynmečio reliktai atgauna vietą po saule: [apie kadagynų buveines Lietuvoje; minimas Stėgalių gamtinis kompleksas, esantis Dainavos girioje].- Iliustr. // Miškai.- 2012, Nr. 9, p. 62-63

Pakarklytė, Vaida
Lietuvių ir vokiečių policininkų žūtis prie Eisiškių 1944 m. gegužės 21 d.: [minima Varėna, Daržininkų kaimas].- Iliustr. .- Tęs. Pradžia Nr. 18 // Voruta.- 2012, rugs. 15 (Nr. 19), p. 9

Srėbalienė, Audrė
Grikių kainų užburti žemdirbiai nusvilo: [apie prastą šių metų grikių derlių bei supirkimo kainas Lietuvoje; minima Varėnos rajone įsikūrusi žemės ūkio bendrovė „Tėviškė“, auginanti grikius ir bendrovės „Galintos grūdai“ filialas Varėnoje] // Lietuvos rytas.- 2012, rugs. 12, p. 9

Stacevičius, Stasys
Prie Vincuko ąžuolo: [esė].- Portr. // Literatūra ir menas.- 2012, Nr. 33 (rugs. 14), p. 7


(Rugsėjo 3 – 8 d.)

 

Averkienė, Rūta
Varėnos parką papuošė naujos skulptūros. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2012, rugs. 6, p. 9.

Byčienė, Dalia
Kylančios grikių kainos kelia augintojų optimizmą: [apie grikių ir avižų derliaus nuėmimą Varėnos rajono ūkiuose]. – Iliustr. // Respublika. - 2012, rugs. 8, p. 7.

Burvytė, Monika
Grybai išėjo atostogų: [minimas Varėnos rajonas]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2012, rugs. 4, p. 5.

Grybai svarbesni už gyvybę:
[apie prekiautojus grybais pakelėje prie Naujųjų Valkininkų] // Vakaro žinios. – 2012, rugs. 5, p. 5.

Jonušienė, Danutė
Jaukas gydytojams – ir Pažadėtoji žemė: [apie farmacijos bendrovės „KRKA Lietuva“ organizuotą kelionę į Izraelį šeimos gydytojams; minimi Varėnos poliklinikoje dirbantys gydytojai]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, rugs. 8, p. 1, 5.

Kur veda švietimo sistemos reformos?: [apie Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo apskritojo stalo svečių pokalbį tema „Kada švietimo sistemoje baigsis reforma?, kuriame dalyvavo Varėnos rajono Liškiavos pagrindinės mokyklos direktorė Vita Barišauskienė] / parengė Živilė Kvaraciejienė. – Iliustr. // Respublika. – 2012, rugs. 7, priedas „Žalgiris“, p. 2-3.

Luknytė, Jovilė
Varėnos parką papuošė medžio skulptūros: [apie Varėnos krašto legendas iliustruojančias skulptūras ir jų kūrėjus ] // Lietuvos aidas. – 2012, rugs. 5, p. 6.

Mosteikaitė, Alma
Nelegalus darbas – baudos samdantiems, nuostoliai dirbantiems: [minimi nelegalaus darbo atvejai Varėnos rajone]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, rugs. 5, p. 1, 5.

Rafanavičienė, Genovaitė
Užgriuvo krepšinio stovas: [apie Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos moksleivį, patyrusį sunkią traumą aikštelėje užgriuvus lūžusiam krepšinio stovui]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, rugs. 6, p. 19.

Valančiūtė, Jūratė
Varėnos parką papuošė medžio skulptūros: [apie medžio drožėjus, sukūrusius Varėnos krašto legendas iliustruojančias skulptūras]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2012, rugs. 5, p. 4.

Vinikaitytė, Brigita
Ir sužinoti, ir pasidžiaugti: [apie Alytaus šaulių rinktinės šaulių žygį „Dzūkijos partizanų kovų takais“ , vykusį Varėnos rajone]. – Iliustr. // Trimitas. – 2012, Nr. 8, p. 20.

Žumbakienė, Gražina
Dzūkijos gėlių darželiai: [minimi gėlių darželiai Perlojoje ir Marcinkonyse]. – Iliustr. // Rasos. – 2012, rugs. 5-18, Nr. 17, p. 21-23.


 

(Rugpjūčio 27 – rugsėjo 1 d.)

Averkienė, Rūta
Juokavo humoristai: [apie respublikinę humoro grupių šventę „Ėglis 2012“ Marcinkonių kultūros namų salėje].- Iliustr. // XXIamžius.- 2012, rugpj. 31, p. 6

Averkienė, Rūta
Margionių klojime – kaimo teatrų sambūris: [apie rajoninę kaimo teatrų šventę-konkursą „Cicnaginė“ Juozo Gaidžio prizui laimėti].- Iliustr. // Alytaus naujienos.- 2012, rugpj. 31, p. 11

Averkienė, Rūta
Margionyse – kaimo teatrų sambūris: [apie rajoninę kaimo teatrų šventę-konkursą „Cicnaginė“ Juozo Gaidžio prizui laimėti].- Iliustr. // Savivaldybių žinios.- 2012, rugpj. 30 (Nr.25), p. 11

Bingelienė, Marijoja
Namo, namo...:[pokalbis su Puvočių kaimo gyventoja Marija Bingeliene apie savo aplinkos vertinimą, gyvenimą ir mirtį] / parengė Nijolė Marcinkevičienė.- Iliustr. // Liaudies kultūra.- 2012, Nr. 4, p. 79-87

Burvytė, Monika
Kiekvienas patriotų žygis garsina Lietuvą: [apie ,,Žalgirio“ nacionalinio pasipriešinimo judėjimo korodinatorių, varėniškį Gediminą Jakavonį – nepavargstantį žygių pėsčiomis dalyvį ir organizatorių].- Iliustr. // Vakaro žinios.- 2012, rugs. 1, p. 2-3

Černiauskai, Mindaugas ir Algimantas
70 metų jubiliejus – be geriausio kadro: [apie brolių fotomeninkų Mindaugo ir Algimanto Černiauskų fotografijų parodos atidarymą Molėtų viešojoje bibliotekoje; pokalbis su Algimantu ir Mindaugu Černiauskais] / kalbėjosi Monika Rybelienė.- Iliustr. // Voruta.- 2012, rugs. 1, p. 11

Staliulionis, Jonas
Kinas! Kinas atvažiavo!: [prisiminimai] // Šiaurės Atėnai.- 2012, rugpj. 31, p. 11

Tendzegolskis, Aloyzas
Nauji aforizmai: [aforizmai].- Rubrika: Salovartė 2012.- Iliustr. // Naujoji Romuva.- 2012, Nr. 2, p. 57-59

Vaitkevičienė, Daiva
Apie savas vietas lietuvių prigimtinėje kultūroje: [apie savo vietos sampratą ir vietoms teikiamą reikšmę lietuvių prigimtinėje kultūroje; minimas Petras Zalanskas, Mardasavas, Marcinkonys, Gudų giria, Čepkeliai ir kt.].- Iliustr. // Liaudies kultūra.- 2012, Nr. 4, p. 30-49

Vaitkevičius, Vykintas
Kraštovaizdžio skaitymas su patirties žodynu: [apie kraštovaizdžio tyrimą, jo pažinimą, vietovardžių ir vandenvardžių svarbą, vietinius žmones, kurie yra laikomi neatsiejama kraštovaizdžio dalimi; minimas Vincas Krėvė- Mickevičius, glaudžiai susijęs su Subartonių vietomis].- Iliustr. // Liaudies kultūra.- 2012, Nr. 4, p. 50-61


 

(Rugpjūčio 20 – 25 d.)

Armonienė, Daiva
Susitikimas ežio dvare: [apie vaikų meninės kūrybos festivalį „Susitikimas ežio dvare“ poeto Martyno Vainilaičio sodyboje Vaitakarčmio kaime].- Iliustr. // Tarp knygų.- 2012, Nr. 7-8, p. 33

Averkienė, Rūta
Merkinėje suplevėsavo Dzūkijos vėliava.- Iliustr. // Savivaldybių žinios.- 2012, rugpj. 24 ( Nr. 24), p. 14

Averkienė, Rūta
Senojoje Dzūkijos sostinėje suplevėsavo vėliava: [minint Merkinės vardo paminėjimo 653 – ąsias metines, miestelyje suplevėsavo Dzūkijos regiono vėliava].- Iliustr. // XXI amžius.- 2012, rugpj. 24, p. 6

Burvytė, Monika
Varėnos griaučiai – baseinas tik svajonėse.- Iliustr. // Vakaro žinios.- 2012, rugpj. 22, p. 5

Dzūkai verkia – baravykais kol kas nekvepia.- Iliustr. // Vakaro žinios.- 2012, rugpj. 23, p. 6

Rafanavičienė, Genovaitė
Dzūkijoje baravykais nekvepia.- Iliustr. // Lietuvos rytas.- 2012, rugpj. 22, p. 10

Rafanavičienė, Genovaitė
Vietoj ąžuolų – skulptūra: [apie skulptūros, skirtos S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui per Atlantą atminti, atidengimą Kriokšlio kaime].- Iliustr. // Lietuvos rytas.- 2012, rugpj. 22, p. 17

Rasti užkastų partizanų palaikai: [Varėnos rajone, miške netoli Zervynų kaimo, rasti 1952 m. žuvusių Dainavos apygardos partizanų palaikai] // Tremtinys.- 2012, rugpj. 24, p. 5


 

(Rugpjūčio 13 – 18 d.)

Lukoševičiūtė, Regina
Liudvikas Narbutas ir Dubičiai saugojantys sukilėlių atminimą /.- Iliustr. – Rubrika: Nacionalinių vertybių rinkimai 2012 // Respublika.- 2012, rugpj. 17, priedas „Žalgiris“, p. 4

Nužudė savo geradarį: [apie Vilniaus apygardos teismo paskelbtą nuosprendį Janui Žemaičiui, nužudžiusiam Voriškių kaimo gyventoją].- Iliustr. // Lietuvos žinios.- 2012, rugpj. 17, p. 10

Simanavičius, Mindaugas
Vincas Uždavinys – žmogus, savo gyvenimo istoriją / - Iliustr. // Tremtinys.- 2012, rugpj. 17, p. 4, 7

Stacevičius, Stasys
Dieviškos dalelės Dzūkijos kaime: [apie keramikės Teresės Jankauskaitės kūrinių parodos atidarymą Pelekiškės kaime].- Iliustr. // Respublika.- 2012, rugpj. 13, p. 11

Svirbutavičiūtė, Aldona
Pilni aruodai – atlygis už kantrybę: [apie ūkininką Česlovą Petruškevičių iš Tolkūnų kaimo, savo laukuose auginantį kone visas kultūras, kurios tik auga Dzūkijoje].- Iliustr. // Ūkininko patarėjas.- 2012, rugpj. 18, p. 1, 9


(Rugpjūčio 6 – 11 d.)

Averkienė, Rūta
Dzūkas nuo seno jokiam darbui žmogaus nesamdė: [apie pynimo savaitę Musteikos kaime].- Iliustr. // Alytaus naujienos.- 2012, rugpj. 10, p. 5

Černiauskai, Algimantas ir Mindaugas
Merkinės kryžių kalnelis.-Iliustr. – Rubrika: Nacionalinių vertybių rinkimai 2012 // Respublika.- 2012, rugpj. 10, priedas ,,Žalgiris“, p. 4

Buzytė, Jurga
Merkinės piliakalnio papėdėje skambėjo laisvės dainos.- Iliustr. // Tremtinys.- 2012, rugpj. 10, p. 5

Tadas Ivanauskas: [įdomūs faktai iš profesoriaus, gamtininko, publicisto ir švietėjo Tado Ivanausko gyvenimo; minima jo įsteigta mokykla Musteikos kaime 1918 m.].- Iliustr. // Ji.- 2012, Nr. 32, p. 46-47

Liegutė, Emilija
Žolynai, žolynėliai...: [apie dainininkę Agotą Žuraulienę-Saulevičiūtę: nekrologas].- Iliustr. // Šeimininkė.- 2012, Nr. 32, p. 47

Žiemytė, Ivona
Protėviai iškeliaudavo Paukščių taku:[apie fotomenininko Vyto Karaciejaus, gimusio Varėnos rajone, darbų parodą Lietuvos etnokosmologijos muziejuje, Molėtų rajone].- Iliustr. // Respublika.- 2012, rugpj. 8, p. 12


(Liepos 30 – rugpjūčio 4 d.)

Averkienė, Rūta
     Senojoje Dzūkijos sostinėje Merkinėje suplevėsavo Dzūkijos krašto vėliava: istorine praeitimi garsiame Merkinės miestelyje, šiemet mininčiame 653-iąsias meistelio vardo paminėjimo metines, suplevėsavo Dzūkijos regiono vėliava. – Iliustr. // Respublika. – 2012, liep. 31, p. 11.

Byčienė, Dalia
   Kaimas vilioja ne mažiau nei pajūris: [apie kaimo turizmo sodybas; minimos Varėnos savivaldybėje esančios kaimo turizmo sodybos]. – Iliustr. // Respublika. – 2012, liep. 31, p. 7.

Budzinauskienė, Eleonora
   Merkinė – po savo vėliava: [Merkinėje suplevėsavo Dzūkijos regiono vėliava]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2012, rugpj. 1, p. 5.

Grigaliūnienė, Virginija
   Gėda ne graužti lengvus romanus, o apskritai neskaityti: [apie Varėnos rajono savivaldybės viešąją biblioteką]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2012, rugpj. 2, p. 3.

Jencius-Butautas, Viktoras
  Sukarpyta ir naujai suklijuota praeitis: Janas Karlovičius ir Alovė: [dėl Alovės bažnyčioje (Alytaus r.) esančių memorialinių įrašų, susijusių su garsių krašto giminių istorija; minima 2011 m. Subartonyse pastatyta atminimo lenta Janui Karlovičiui].- Iliustr. // Voruta.- 2012, rugpj. 4, p. 9

Karaliūnas, Arūnas
  Trylikametę išžagino paežerėje: [prie Biniūnų kaime esančio Liubiečiaus ežero išžaginta 13 metų mergaitė] // Lietuvos rytas. – 2012, rugpj. 3, p. 6.

Merkinėje suplevėsavo Dzūkijos vėliava // Lietuvos aidas. – 2012, rugpj. 1, priedas „Naujausios žinios“, p. 4.

Pakarklytė, Vaida
   Partizaniška dvasia Dzūkijos miškuose: [apie Kaniavos sen. Karaviškių kaime vykusią sukarintą vaikų vasaros stovyklą].- Iliustr. // Voruta.- 2012, rugpj. 4, p. 6

Senojoje Dzūkijos sostinėje Merkinėje suplevėsavo Dzūkijos vėliava. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, rugpj. 2, p. 7.

Stacevičius, Stasys
  „Žėrintis giminės medis“: [apie Pelekiškės kaime gyvenančią dailininkę, juodosios keramikos meistrę Teresę Jankauskaitę ir jos organizuojamą savo giminės keturių kartų kūrybos parodą]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, rugpj. 3, p. 1, 8.


Stankevičiūtė, Laima
   Dzūkams kirsti žiemkenčius trukdo liūtys, o vasarojus – dar nesubrendęs: [apie javapjūtę Varėnos rajone]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2012, liep. 31, p. 2.


 

Literatūros  sąrašas
(Liepos  23 – 28 d.)

Averkienė, Rūta
   Fotografė Ramunė Pigagaitė: „Varėna – mano mūza“: [apie fotomenininkės Ramunės Pigagaitės fotografijų parodos, skirtos gimtosios Varėnos įkūrimo 150-mečiui, atidarymą Varėnos viešojoje bibliotekoje]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, liep. 27, p. 6.


Andrijauskas, Rūtenis
     Dzūkijos ristūnų triumfas Širvintose: [apie Širvintų hipodrome vykusias tarptautines ristūnų žirgų varžybas „Baltijos taurė 2012“, kuriose varėniškio Stanislovo Kėrio vadeliojamas ristūnas Sakalas buvo nepralenkiamas pirmame ir antrame važiavime]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, liep. 24, p. 6.


Čižinauskaitė, Greta
   Kaimas netiki žudiko išpažintimi: [apie žmogžudystę Vydenių seniūnijoje]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2012, liep. 25, p. 11.


Karaliūnas, Arūnas
   Motiną užtalžė akmeniu: [apie žmogžudystę Vydenių seniūnijoje]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, liep. 23, p. 7.


Morozaitė, Emilija
   Pažintis su istorinėmis vertybėmis: [apie Jaunimo asocoacijos „Jaunoji Lietuva“ organizuotą žygį po Varėnos rajoną]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, liep. 28, p. 2.

Pasirašytos partnerystės sutartys naujoms iniciatyvoms: [apie Alytaus, Varėnos rajonų savivaldybių administracijos kartu su Giby (Lenkijos Respublika) pasirašytas partnerystės sutartis dėl projektų „Šviečiantys pasienio miestai“ ir „Teritorijų planavimas – ekologinio transporto infrastruktūros plėtrai“ įgyvendinimo] // Alytaus naujienos. – 2012, liep. 28, p. 5.

Trys dienos gyvos muzikos Varėnoje: [apie festivalį  „Tamsta muzika“]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2012, liep. 23, p. 8.

Stacevičius, Stasys
  T. Jankauskaitė. Kai žėri giminės medis: [apie Pelekiškės kaime gyvenančią dailininkę, keramikę ir  tapytoją Teresę Jankauskaitę bei jos organizuojamą savo giminės keturių kartų kūrėjų parodą po atviru dangum]. –Iliustr. // Respublika. – 2012, liep. 24, p. 9.

Surado palaikus: [Varėnos tvenkinyje rasti Tomo Fedosejevo, atvykusio iš Vilniaus į muzikos festivalį, palaikai]. – Portr. // Lietuvos rytas. – 2012, liep. 26, p. 18.

Švagždienė, Birutė
A. Matučio bičiulių drevė: [apie poetą Anzelmą Matutį ir prie Uosupio upelio Varėnos rajone pastatytą Drevę]. – Nacionalinių vertybių rinkimai 2012. – Iliustr. // Respublika. – 2012, liep. 27, priedas „Žalgiris“, p. 4.

Vyšniauskienė, Lina
   Festivalio šurmulyje dingo vaikinas: [apie savaitgalį Varėnoje vykstant festivaliui „Tamsta muzika 2012“ paslaptingai dingusį jauną vilnietį Tomą Fedosejevą]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2012, liep. 21, p. 1, 3.

Zilnys, Ramūnas
  Pasiuntė žinią prezidentei: [apie tris dienas Varėnos Dainų slėnyje šurmuliavusį festivalį „Tamsta muzika“]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, liep. 23, p. 17.


 

Literatūros  sąrašas

(Liepos 16 – 21 d.)

Česnulevičius, Algimantas
Geografijai skirti metai: [apie Lietuvos edukologijos universiteto Gamtos mokslų fakulteto Bendrosios geografijos katedros docentą daktarą Kęstutį Joną Švedą, kilusį iš Varėnos rajono Dubičių kaimo]. – Iliustr. // Mokslas ir gyvenimas. – 2012, Nr. 7-8, p. 25-27.

Festivalis „Tamsta muzika“: [apie festivalį Varėnoje liepos 20-22 d.] // Moters savaitgalis. – 2012, liep. 16, Nr. 29, p. 4.

Gečas, Steponas
Prasminga muziejininkų išvyka: [apie Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojų pažintinę kelionę „Dzūkijos paveldas“, aplankytus įdomius Varėnos ir Druskininkų savivaldybių objektus]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, liep. 20, p. 10.

Rafanavičienė, Genovaitė

Kelionė staiga nutrūko: naktį Varėnoje, stovyklavietės palapinėje buvo rastas iš Suvalkų (Lenkija) prie Aušros vartų Vilniuje pasimelsti keliavusios 61 metų moters lavonas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, liep. 21, p. 22.


Rafanavičienė, Genovaitė

Laimikis – rekordinis: [Merkinės gyventojas Algis Keršys Nemune sugavo 51 kilogramą sveriantį 220 centimetrų ilgio šamą]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, liep. 16, p. 20.

Srėbalienė, Audrė

Šiaudų granulės jau šildo kaimynų namus: [apie „Tėviškės“ žemės ūkio bendrovėje gaminamas šiaudų granules]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, liep. 19, p. 10.

Stankevičiūtė, Laima

Žada pradėti „ant dzienų“: [apie javapjūtę Dzūkijoje; minimas Varėnos rajonas] // Ūkininko patarėjas. – 2012, liep. 19, p. 1-2.


Švagždienė, Birutė
Mažas kaimas didelis lietuviškumo dvasia: [apie Kriokšlio kaimą, jo praeitį ir dabartį]. – Rubrika: Nacionalinių vertybių rinkimai 2012. – Iliustr. // Respublika. – 2012, liep. 20, priedas „Žalgiris“, p. 4.


„Tamsta“ draugiškas ir gamtai, ir vaikams:
[apie ketvirtąjį festivalį „Tamsta muzika“ Varėnos Dainų slėnyje]. – Iliustr. // Verslo žinios. – 2012, liep. 20, p. 22.

„Tamsta muzika“ festivalis vėl kviečia į Varėnos salą // Alytaus naujienos. – 2012, liep. 20, p. 4.
Trys dienos gyvos muzikos Varėnoje: [apie ketvirtąjį „Tamsta muzika“ festivalį Varėnoje]. – Iliustr. // Veidas. – 2012, liep. 16, Nr. 29, p. 7.

Zilnys, Ramūnas
Festivalio svečiams prireiks ir auklės: [apie muzikos grupes ir atlikėjus, dalyvaujančius Varėnos Dainų slėnyje vykstančiame festivalyje „Tamsta muzika“]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, liep. 20, p. 14.


(Liepos 9-14 d.)

Armonienė, Daiva
Knyga apie pasaulio reiškinius: [apie akademiko Jono Grigo knygos „Kiek trunka sekundė“ pristatymą Varėnos viešojoje bibliotekoje]. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2012, birželis, p. 39.

Armonienė, Daiva
Poezijos pavasario balsai Marcinkonyse: [apie „Poezijos pavasario“ šventę Dzūkijos nacionalinio parko Marcinkonių etnografinės sodybos-muziejaus kieme]. – Tarp knygų. – 2012, birželis, p. 39.

Baronienė, Nijolė
Mažoje šiaudų granulėje didelė ES parama: [apie Varėnos rajone, ŽŪB „Tėviškė“ veikiantį šiaudų granulių gamybos cechą]. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2012, liep. 11, p. 13.

Černiauskai, Algimantas ir Mindaugas
Nepralenkiamas šamų „medžiotojas“: [apie Algį Keršį ir kitus šamų gaudytojus iš Merkinės apylinkių]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, liep. 12, p. 8.

Černiauskas, Algimantas
Šventė paminėta „Dzūkų kovų keliais“: [apie pėsčiųjų žygį Varėnos rajone, skirtą Valstybės dienai ir Varėnos 150 metų jubiliejui paminėti].- Iliustr. // Respublika. – 2012, liep. 12, priedas „Laisvalaikis“, p. 6.

Černiauskai, Algimantas ir Mindaugas
Valstybės dieną – dzūkų kovų keliais: [apie pėsčiųjų žygį Varėnos rajone]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. - 2012, liep. 13, p. 8.

Grigaliūnienė, Virginija
Lietuvą užgriuvusi dangaus rūstybė trauktis nežada: [apie stichines nelaimes Varėnos rajone]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2012, liep. 14, p. 2-3.

Kotienė, Elena
Stovykla „Svečiuose pas Raudonkepuraitę“: [apie Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo parapijos „Carito“ vaikų ir paauglių dienos centro „Svajonė“ stovyklą]. - Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, liep. 10, p. 6.

Kudzienė, Aldona
Parama kaimo plėtrai: Žilinėlių kaime – šiaudų granulių cechas, Krikštonyse – paukštynas: [apie šiaudų granulių cechą žemės ūkio bendrovėje „Tėviškė“, Varėnos rajone]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, liep. 14, p. 7.

Kūriniai iš Respublikinės vaikų popieriaus karpinių parodos: [apie Respublikinę vaikų karpinių parodą-konkursą „Traukos taškas“ Vilniuje; minimi laureato Igno Bingelio iš Merkinės karpiniai ]. – Iliustr. // Rankdarbiai. – 2012, Nr. 7, p. 27.

Mikalonytė, Rūta
Pasiruošusi širdies ir darbo dovanai: [dešimtokės iš Varėnos rajono, šiuo metu studijuojančios Lietuvos edukologijos universitete, rašinys, 2006 m. dalyvavęs moksleivių rašinių konkurse „Kokią Lietuvą kurs mano karta?“]. – Iliustr. // Miškai. – 2012, liepa, p. 62-63.

Rafanavičienė, Genovaitė
Vyrą pražudė pušis: [apie prie Lavyso ežero siautusią audrą]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, liep. 9, p. 20.

Sireikienė, Aldona
Klojimo teatrų festivalis: [apie Šiaulių rajono Kurtuvėnų svirne vykusį Lietuvos klojimo teatrų festivalį; minimas Margionių klojimo teatras]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2012, liep. 10, p. 13.

Stankevičiūtė, Laima
Pagerbta 150-ąjį jubiliejų švenčianti Varėna: [apie pėsčiųjų žygį Varėnos rajone]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2012, liep. 12, p. 8-9.

Svirbutavičiūtė, Aldona
Milijonai moderniam paukštynui: [apie naują paukštyną Lazdijų rajono Krikštonių kaime; minimas Varėnos rajono Vydenių kaime esantis paukštynas]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2012, liep. 14, p. 1-2.

Varėna: [apie Varėnos rajono mero Elvino Jankevičiaus vizitą Ščiučine] // Savivaldybių žinios. – 2012, liep. 12, Nr. 23, p. 9.

Varėnos aplinkosaugininkams nerūpi Verseka: [apie Versekos upės apverktiną padėtį]. – Iliustr. // Meškeriotojas. – 2012, Nr. 7, p. 4-5.


(Liepos 2 – 7 d.)

Averkienė, Rūta
Pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę: [apie Gedulo ir Vilties dienos paminėjimą Merkinėje]. - Iliustr. // XXI amžius. – 2012, liep. 7, p. 11.

Averkienė, Rūta
Pasieniečio žūties metinės: [apie pirmosios Lietuvos okupacijos aukos, Ūtos sargybos viršininko vyr. policininko Aleksandro Barausko žūties metinių paminėjimą Varėnos rajone]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, liep. 7, p. 8.

Averkienė, Rūta
Valstybės dieną varėniškiai kviečia į pėsčiųjų žygį „Dzūkų kovų keliais“: [apie Varėnos rajone organizuojamą respublikinį Lietuvos pėsčiųjų asociacijos renginį „Dzūkų kovų keliais“, skirtą paminėti Valstybės dieną ir Varėnos miesto 150-metį]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, liep. 3, p. 4.

Černiauskai, Algimantas ir Mindaugas
Pagerbė kleboną: [apie klebono ir dekano kun.dr. Roberto Rumšo kunigystės jubiliejaus paminėjimą Merkinės bažnyčioje]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, liep. 7, p. 14.

Černiauskai, Algimantas ir Mindaugas
Rasos Mančiagirėje ir Merkinėje: [apie Joninių šventę Mančiagirės kaime ir Merkinės jaunimo etnokultūros klubo „Kukumbalis“ organizuotą Rasų šventę prie mistinių Jonionių akmenų]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, liep. 3, p. 8.

Černiauskai, Algimantas ir Mindaugas
Rasos prie Ūlos: [apie Joninių šventę Mančiagirės kaime]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, liep. 7, p. 11.


Černiauskas, Algimantas
Saulius Lampickas: „Jokie pinigai negali atstoti jausmų, sudėtų į medžio darbus“: [apie Sauliaus Lampicko kūrybos darbų parodos atidarymą Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centro Merkinės parodų salėje]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, liep. 7, p. 6.

Mičiulienė, Aistė
Dzūkijos šilai kviečia dviratininkus: [apie unikalias dviračių trasas Dzūkijos nacionaliniame parke]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2012, liep. 7, p. 30.

Rafanavičienė, Genovaitė
„Blusų festivalio“ svečiai pasitiko aušrą: [apie Karpiškių kaimo gyventojo Juozo Rumsko sodyboje vykusį sendaikčių turgų]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, liep. 2, p. 17.

Stankevičiūtė, Laima
„Dzūkų kovų keliais“: [apie Lietuvos pėsčiųjų asociacijos renginį Varėnos rajone] // Ūkininko patarėjas. – 2012, liep. 3, p. 4.


Stremaitytė, Aistė
Prasmingi minėjimai Dzūkijoje: [apie Gedulo ir Vilties dienos paminėjimą Alytuje ir Merkinėje]. – Iliustr. // Tremtinys. – 2012, liep. 6, p. 5-6.

Šliužas, Kazimieras
Dzūkai jau atostogauja: [apie miško gėrybes superkančią Varėnos UAB „Ekoratas“]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2012, liep. 5, p. 9.(Birželio 25 – 30 d.)

Averkienė, Rūta
Varėniškiai kviečia į žygį „Dzūkų kovos keliais“ // Respublika.- 2012, birž. 27, p. 12

Byčienė, Dalia
Dzūkų pušynai šiemet dosnūs mėlynių: [apie prasidėjusį grybų ir uogų sezoną Varėnos rajone].- Iliustr. // Respublika.- 2012, birž. 30, p. 8

Černiauskai, Algimantas ir Mindaugas
Susibūrimas prie mistinių Jonionių akmenų: [apie Rasų šventę prie mitologinių akmenų Jonionyse].- Iliustr. // Respublika.- 2012, birž. 25, p. 11

Lekavičius, Arvydas
Pedofilija kaltintas vyras – nekaltas: [apie druskininkietį Darių Kibirkštį, kurį vaikų globos „Spengla“ auklėtinė melagingai buvo apkaltinusi žaginimu].- Iliustr. // Lietuvos rytas.- 2012, birž. 30, p. 12

Leščinskas, Vytautas
Ar mokame gyventi?: [apie naują Jono Grigo knygą „Kokiame pasaulyje gyvename“].- Iliustr. // Žaliasis pasaulis.- 2012, birž. 28, p. 2

Stankevičiūtė, Laima
Šluotų sezonas baigėsi, bet prekeiviai siūlys kitų miško gėrybių: [apie „Miško gėrybių turgelį“ ties Naujaisiais Valkininkais].- Iliustr. // Ūkininko patarėjas.- 2012, birž. 26, p. 12

Šalc, Daiva
Rinkliavos už šiukšlių išvežimą kainų pasiutpolkė: [minima Varėnos rajono savivaldybė].- Iliustr. // Valstiečių laikraštis.- 2012, birž. 30, p. 12

Žurauskienė, Jolita
Perpus nupigo, bet augina: [apie grikių auginimą Lietuvoje, minimas Varėnos rajono ūkininkas Vytautas Raudonis, auginantis grikius].- Iliustr. // Valstiečių laikraštis.- 2012, birž. 27, p. 7-8


(Birželio 18 – 23 d.)

Averkienė, Rūta
Paminėjo kraštietį:[Merkinėje paminėtos akademiko Aleksandro Čyro 85-osios gimimo metinės].- Iliustr. // XXI amžius.- 2012, birž. 22, p.16

Averkienė, Rūta
Varėna nudžiugins nuotykių parku.- Iliustr. // Respublika.- 2012, birž. 23, p. 13

Baliukonytė, Genovaitė
Baudžiauninkų dukra kraičio atsinešė atsiminimų sąsiuvinį: [apie Marijoną Lekavičiūtę–Guzienę iš Alovės kaimo (Alytaus r.) bei jos užrašytus prisiminimus apie šį kaimą; minimas poetas Antanas Kalanvičius].- Iliustr. // XXI amžius.- 2012, birž. 22, priedas „Sidabrinė gija“, p. 2

Karpavičienė, Stasė
Galva - vienas sopulys, o pomecis sveika: žebrokai, dziedai ir visokie strokai: [Stasės Karpavičienės iš Druckūnų kaimo pasakojimas apie kalėdinio laikotarpio papročius, tikėjimus, valgius]/ parengė Nijolė Marcinkevičienė.- Iliustr. // Liaudies kultūra.- 2012, Nr. 2, p. 83-87

Krušinskaitė, Rita
Kai smurtautojas kaltę primeta aukai: [apie smurtą šeimoje ir Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, pradėtus ikiteisminius tyrimus dėl smurto bei smurtautojų aukas, pasiryžusias atleisti smurtautojams; minima Varėnos rajono gyventoja Roma, kentusi smurtą].- Iliustr. // Lietuvos žinios.- 2012, birž. 21, p. 10

Milkevičiūtė, Giedrė
Ar Jonas Jurašas ieškos paparčio žiedo: [apie režisieriaus Jono Jurašo, gyvenančio Niujorke, sugrįžimą į Lietuvą bei jo poilsį Merkinėje esančioje sodyboje, Joninių šventę].- Iliustr. // Respublika.- 2012, birž. 23, priedas Julius/Brigita, p. 3

Mirė kompozitorius ir muzikologas Vladas Švedas: [nekrologas].- Portr. // XXI amžius.- 2012, birž. 22, p. 11

Mosteikaitė, Alma
Nelegaliam tauriųjų elnių ragų pardavėjui nepavyko įveikti aplinkosaugininkų:[apie varėniškį Artūrą Markevičių, neteisėtai prekiavusį žvėries ragais bei paskirtą jam baudą ].- Iliustr. // Alytaus naujienos.- 2012, birž. 21, p. 1-2

Tamošiūnas, Saulius
Mokymąsi įprasminanti ekskursija: [apie Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos gamtotyros klubo „Eureka“ narių apsilankymą Romo Kalantos žūties vietoje Kaune, Tado Ivanausko zoologijos muziejuje ir Lietuvos zoologijos sode].- Iliustr. // Žaliasis pasaulis.- 2012, birž. 22, p. 5, 11

Simanavičius, Mindaugas
Vincas Uždavinys – žmogus, parašęs savo gyvenimo istoriją .- Iliustr. .- Tęs. Pradžia : Nr. 11 // Voruta.- 2012, birž. 23 (Nr.13), p. 11


 

 

(Birželio 11-16 d.)

Ambrazas, Jurgis
Varėnoje – paveldo ir pažangos darna: kaip rajono vietos valdžia suderina krašto savitumą ir naujoves. – Iliustr. // Savivaldybių žinios. – 2012, birž. 14, Nr. 20, p. 1, 4-5.

Černiauskai, Algimantas ir Mindaugas
Žemaitis, garsinantis Dainavos kraštą: [apie Dzūkijos nacionalinio parko ekologą, „Sidabrinės bitės“, Česlovo Kudabos premijų laureatą Henriką Gudavičių] – Rubrika: Nacionalinių vertybių rinkimai 2012. – Iliustr. // Respublika. – 2012, birž. 15, priedas „Žalgiris“, p. 4.

Krušinskaitė, Rita
Prekiautojus gins iš pakelių: [apie Varėnos rajono gyventojus, prekiaujančius miško gėrybėmis pakelėse]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2012, birž. 13, p. 3.

Mirė kompozitorius Vladas Švedas: [apie iš Dubičių kaimo kilusį kompozitorių Vladą Švedą] // Lietuvos aidas. – 2012, birž. 13, priedas „Naujausios žinios“, p. 4.

Mokomės kalbos nuotaikingai ir naudingai: [apie Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su Oxford univesity Press atstovybe Lietuvoje] // Dialogas. – 2012, birž. 14, p. 12.

Prisimintos pasieniečio A. Barausko žūties metinės: [apie pasienio policijos pareigūno Aleksandro Barausko atminimo pagerbimą Ūtos kaime ir Perlojoje] // Lietuvos aidas, 2012, birž. 16, priedas „Naujausios žinios“, p. 1.

Skripka, Vytautas Vilimas
Katedra: [apie Antano Kalanavičiaus poeziją ir knygą apie jį „Dulkėto erškėčio ugny“]. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 2012, birž. 16, p. 4.

Stacevičius, Stasys
Kur „ne akmenys guli“: [apie poetą Antaną Kalanavičių iš Sapiegiškės kaimo bei knygos apie jį „Dulkėto erškėčio ugny“ pristatymą Nedzingėje]. – Iliustr. // Respublika. – 2012, birž. 15, p. 21.

Stacevičius, Stasys

Septynios tigro šypsenos: [apie buvusį partizaną Juozą Jakavonį-Tigrą iš Kasčiūnų kaimo]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, birž. 12, p. 3; birž. 13, p. 6; birž. 14, p. 6.

Stankevičiūtė, Laima
Dzūkai tikisi giedros ir norėtų iki Joninių baigti šienapjūtę: [minimos ūkininkų problemos Varėnos rajone]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2012, birž. 16, p. 4.

Vladas Švedas (1934 04 02 – 2012 06 08): [nekrologas]. – Portr. // Nemunas. – 2012, birž. 14-27, p. 15.


Žeimantas, Vytautas
Vardadienis kelionėje po Dzūkiją: [apie Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro darbuotojų pažintinę kelionę į Merkinę, Liškiavą, Druskininkus, tautodailininko Antano Česnulio sodybą Naujasodės kaime]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, birž. 15, p. 8-9.

Žigaitytė – Nekrošienė, Audronė
Netekome kompozitoriaus Vlado Švedo. – Portr. // Respublika. – 2012, birž. 11, p. 6.


(Birželio 4 – 9 d.)

Averkienė, Rūta
„Auksalio kupkas“ krašto kūrėjų darbuose: [apie vaizduojamosios dailės darbų parodą Varėnos kultūros centro parodų salėje]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, birž. 8, p. 5.

Averkienė, Rūta
Bendruomenės aktualūs klausimai aptarti su dvasininkais: [apie Varėnos rajono savivaldybėje vykusį susitikimą su rajono parapijose dirbančiais dvasininkais]. – Iliustr. // Savivaldybių žinios. – 2012, birž. 7, Nr. 19, p. 9.

Averkienė, Rūta
Poezija skambėjo etnografinės sodybos kieme: [apie „Poezijos pavasario“ šventę Marcinkonyse]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, birž. 8, p. 10.

Averkienė, Rūta
Keramikos ganyklos: [apie Maksimonių kaime gyvenančios ir kuriančios Rūtos Indrašiūtės keramikos darbų parodą Merkinės lankytojų centre]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, birž. 8, p. 6.

Averkienė, Rūta
Sekminių šventėje prisimintos senovės tradicijos: [apie Sekminių šventę Babriškių bažnyčioje]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, birž. 8, p. 9.


Dzūkai jau turi darbo: [apie grybus ir uogas Varėnos rajono miškuose]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2012, birž. 9, p. 9.

Kochanskas, Jurgis
Nepasinaudoti parama melioracijos grioviams tvarkyti – nuodėmė: [apie Alytaus rajono viešojoje bibliotekoje vykusį seminarą, kuriame dalyvavo ir Varėnos rajono savivaldybės specialistai]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, birž. 9, p. 6.

Laimos ir Kosto Mačionių sodyba Grikucis: [apie Pamerkių kaime įsikūrusios kaimo turizmo sodybos teikiamas paslaugas]. – Iliustr. // Tapati. – 2012, Nr. 2(31), p. 49.

Lekavičius, Arvydas
Lietuvoje pirkti žemės galima ir numirėliams: [apie netoli Valkininkų, ant Spenglos ežero kranto, esančio 50 arų sklypo pirkimo ir pardavimo sutartį bei teismų sprendimus]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, birž. 5, p. 1, 6.

Naruševičiūtė, Vaida
„Šanchajaus portretas“: [apie Kinijos autorių meninės fotografijos parodą „Šanchajaus portretas“ Varėnos kultūros centro parodų salėje]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, birž. 8, p. 6.

Rafanavičienė, Genovaitė
Dzūkijos miškuose jau pakvipo voveraitėmis: [apie Varėnos rajono miškuose pasirodžiusias voveraites ir žemuoges]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. - 2012, birž. 8, p. 19.

Simanavičius, Mindaugas

Vincas Uždavinys – žmogus, parašęs savo gyvenimo istoriją: [apie iš Paručių kaimo kilusį žurnalistą, prozininką Vincą Uždavinį]. – Iliustr. // Voruta. – 2012, birž. 9, p. 11.

Stacevičius, Stasys
Juk Krėvė – tai ne grybai, ne mediena: [apie Subartonis] // Respublika. – 2012, birž. 9, p. 13.

Stacevičius, Stasys
Septynios tigro šypsenos: [apie buvusį partizaną Juozą Jakavonį-Tigrą iš Kasčiūnų kaimo bei Mardasavo kaimo vyrus]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, birž. 9, p. 7.


(Gegužės 28 - birželio 2 d.)

Averkienė, Rūta
Kai sustojo pirmasis traukinys: [apie konferenciją „150 Varėnos istorijos minučių“, skirtą Varėnos miesto įsikūrimo 150-mečiui paminėti].- Iliustr. // XXI amžius.- 2012, birž. 1, p. 9

Genelytė – Gritėnienė, Aurelija
Nacionalinis konkursas „Mano žodynas“: [apie Lietuvių kalbos instituto surengtą nacionalinį konkursą ,,Mano žodynas“; minimas Vytauto Paulaičio sudarytas „Marcinkonių žodynas“] // Gimtoji kalba.- 2012, Nr. 5, p. 21-28

Jarmalis, Saulius
Taupiausias namas Lietuvoje – troba Dzūkijos miške: [apie Lietuvoje iškilusį pirmą pasyvųjį namą, sertifikuotą vienos kompetentingiausių institucijų – Vokietijos „Passivhaus Institut“, kurį pastatė Panaroje įsikūrusi Pilnų namų bendruomenė].- Iliustr. // Lietuvos rytas.- 2012, geg. 28, priedas ,,Būstas‘‘, p. 6

Jencius – Butautas, Viktoras
Sukarpyta ir naujai suklijuota praeitis: (Jonas Karlovičius ir Alovė): [minima Subartonyse pastatyta atminimo lenta J. Karlovičiui].- Iliustr. // Lietuvos aidas.- 2012, geg. 30, p. 8

Klusas, Mindaugas
Pasteliniai J. Daniliausko horizontai:  [apie Vilniaus rotušėje pristatytą dailininko Jono Danilevičiaus darbų albumą bei apie jo sodybą Dargužių kaime].- Iliustr. // Lietuvos žinios.- 2012, geg. 31, p. 12

Liandzbergienė, Grytė
Ačiū Monikai, kad sutiko už manęs tekėti: [apie dizainerio Aleksandro Pogrebnojaus ir Monikos Račiūnaitės, kilusios iš Varėnos, jungtuves Babriškių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje, sutuokė klebonas Pranciškus Čivilis].- Iliustr. // Žmonės.- 2012, Nr. 22, p. 16-26

Rudokas, Jonas
Vinco Uždavinio nuopelnai, nuoskaudos ir žiauri lemtis.- Portr. // Kultūros barai.- 2012, Nr. 5, p. 88-92

Stankevičiūtė, Laima
Padidintas krepšelis Dzūkijai apčiuopiamos naudos neduos: [apie tai, ką Dzūkijos savivaldybių švietimo skyrių vedėjai galvoja apie būsimuosius 2012-2013 mokslo metus; minimos Varėnos rajono mokyklos].- Iliustr. // Ūkininko patarėjas.- 2012, geg. 29, p. 4

 
Varėna: [žinutė apie ,,Poezijos pavasario renginį Marcinkonių etnografinės sodybos-muziejaus kieme] // Savivaldybių žinios.- 2012, geg. 31, p. 9

Žemulis, Feliksas
Retenybės nudžiugino gamtininkus:[apie Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių gamtinio rezervato direkcijos vyriausios specialistės-ekologės Onos Grigaitės aptiktą iki šiol nematytą grybą bei apie kitus Lietuvoje atrastus naujus augalus, paukščius ir kitas gyvių rūšis].- Iliustr. // Lietuvos žinios.- 2012, birž. 2, p. 30


(Gegužės 21 – 26 d.)

 

Armonienė, Daiva
Pavasario balsai Marcinkonyse: [apie „Poezijos pavasario“ šventę Marcinkonių etnografinės sodybos-muziejaus kieme]. – Iliustr. // Respublika. – 2012, geg. 23, p. 11.

Dumalakas, Arūnas
Į naują gyvenimą – 100 kilomterų su avimis: [apie sūrininko Audriaus Jokubausko kelionę su avimis iš Dargužių į Kabelių kaimą]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, geg. 26, p. 9.

Gudaitienė, Marija
Tragiškos lemties poetas: [pokalbis su poeto Antano Kalanavičiaus seserimi Marija Gudaitiene ir dukterėčia Angele Gudaityte / kalbėjosi ] Onutė Bradūnienė. – Portr. // Dialogas. – 2012, geg. 24, p. 13.

Jasionienė, Rūta
Šeštadienis: „Silva rerum“, Šv. Jonų bažnyčios varpinė ir Dargužių sūriai: [apie „Zontos“ Alytaus klubo narių ekskursiją po Vilnių; minimas Dargužiuose gyvenantis sūrininkas Valdas Kavaliauskas]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, geg. 26, p. 9.

Ludavičiūtė, Simona
Juozas Leškevičius – geriausias 2012-ųjų Alytaus apskrities apylinkės inspektorius: [apie Geriausio 2012-ųjų Alytaus apskrities apylinkės inspektoriaaus konkurso pirmąjį etapą; minimas antrąją vietą iškovojęs Varėnos rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėjas Vidmantas Čaplikas]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, geg. 26, p. 4.

Rafanavičienė, Genovaitė
Kavą pagardino nuodais: [apie šeimyninį konfliktą Užuperkasio kaime] // Lietuvos rytas. – 2012, geg. 21, p. 19.

Stacevičius, Stasys
Lietuvių poeto knyga, kurios Lietuva neturės: [apie Punske gyvenančio poeto Sigito Birgelio knygą „Septintas nakty“; minima Merkinė, Liškiava, Perloja] // Respublika. – 2012, geg. 26, p. 13.

Tamošiūnas, Saulius
Džiaugsis zylės, bukučiai...: [apie Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos gamtotyros klubo „Eureka“ inicijuotą aplinkosauginio švietimo projektą „Inkilų uoksiniams paukščiams gamyba, jų iškėlimas. Paukščių dienos paminėjimas“]. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2012, geg. 24, p. 9.

Varėna: [apie socialinės apsaugos ir darbo viceministrų Audros Mikalauskaitės ir Audriaus Bitino, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus Mindaugo Sinkevičiaus bei kitų darbuotojų vizitą Varėnoje] // Savivaldybių žinios. – 2012, Nr. 17, geg. 24, p. 9.

Zylė, Kotryna
Mudu du į Milioniškes: [minimos Milioniškės, Paūliai, Ūla, Trakiškiai, Mardasavas] // Literatūra ir menas. – 2012, Nr. 21, geg. 25, p. 32-34.


 (Gegužės 14-19 d.)

 

Adomaitis, Justinas
Dideli dalykai būna labai maži: [apie bičių ūkio produkcijos reprezentaciją tarptautinėje parodoje ,,Agrobalt 2012“ ir apie Varėnos rajono bitininkų draugijos „Dzūkija“ bitininkus bei jų medų].- Iliustr. // Ūkininko patarėjas.- 2012, geg. 19, p. 12

Armonienė, Daiva
Pasmerkta populiarumui: [apie Palmiros Galkonkaitės knygos „Atleisk. Pasmerkta populiarumui“ pristatymą Varėnos viešojoje bibliotekoje] /.- Iliustr. // Tarp knygų.- 2012, balandis, p. 3

Baltėnas, Arūnas
Tyliai gyvenančiųjų metraštininkas: pokalbis su fotografu Arūnu Baltėnu / kalbino Gediminas Kajėnas.- Iliustr. // Kelionė su Bernardinai.lt.- 2012, Nr. 2, p. 78-79

Byčienė, Dalia
Medus – dovana, vaistas... prekė?: [apie bitininkavimą Lietuvoje, Varėnos rajono bitininkų draugiją ,,Dzūkija“, jos pirmininko Valdo Karalevičiaus bityną].- Iliustr. // Respublika.- 2012, geg. 15, p. 7

Česnulevičienė, Renata
„Tu many, lietuviškas žodi...“: [apie Tarptautinės gimtosios kalbos dienos paminėjimą Varėnos viešojoje bibliotekoje] // Tarp knygų.- 2012, balandis, p. 37

Geriausias laiškas sportininkui: [apie tarptautinį jaunimo epistolinio rašinio konkurso nacionalinio etapo laureatus, kuriuo tapo ir Matuizų vidurinės mokyklos moksleivis Tautvydas Marcinkevičius].- Portr. // Vakaro žinios.- 2012, geg. 19, p. 12

Gruiniūtė, Edita
Vasara ta pati, galimybės – skirtingos: [apie sezoninio darbo paieškas didmiesčiuose ir provincijoje; varėniškės Rūtos Dovidaitės pasakojimas apie vasaros darbo paieškas].- Iliustr. // Šeimininkė.- 2012, geg. 18-24 (Nr. 20), p. 4-6

Rafanavičienė, Genovaitė
Mirusį vyrą slėpė lovoje: [Dargužių kaimo gyventoja visą savaitę niekam nepranešė apie namuose mirusį vyrą] // Lietuvos rytas.- 2012, geg. 15, p. 19

Savukynaitė, Monika
Laimėjo laiškas žymiam raiteliui: [apie Susisiekimo ministerijoje apdovanotus 41-ojo tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso nacionalinio etapo laureatus; laureatu tapusio Matuizų vidurinės mokyklos moksleivio Tautvydo Marcinkevičiaus rašinys dalyvaus Pasaulinės Pašto sąjungos ir UNESCO organizuojamame konkurse; publikuojamas Tautvydo rašinys ,,Gerbiamas Benai Gutkauskai‘‘].- Iliustr. // Respublika.- 2012, geg. 19, p. 13

Žuklevičius, Vismantas
Pelėsinius sūrius gamina ne prasčiau nei prancūzai: [apie Valdo ir Rasos Kavaliauskų Dargužiuose įkurtą užeigą ,,Sūrininkų namai‘‘ , kurioje galima įsigyti naminių sūrių].- Iliustr. // Valstiečių laikraštis.- 2012, geg. 16, p. 9-10


(Gegužės 7 – 12 d.)

Karaliūnas, Arūnas
Dūrė savo broliui į širdį: [apie žmogžudystę Naujuosiuose Valkininkuose] // Lietuvos rytas. – 2012, geg. 8, p. 6.

Kunigas iš Liškiavos: [apie kunigą Vytautą Joną Grudzinską (1929-2012), kilusį iš Radiščiaus kaimo, Liškiavos parapijos]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, geg. 11, p. 9.

Laurinavičius, Česlovas
Varėnos vieta varžybose dėl Vilniaus 1920 metais. – Portr. // Voruta. – 2012, geg. 12, p. 1, 9.

Murauskaitė, Aida

Sėkmingo sūrininkų verslo paslaptis – iš gyvenimo nenorėti pernelyg daug: [apie ūkininką Valdą Kavaliauską, Varėnos rajono Dargužių kaime gaminantį sūrius]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, geg. 7, priedas „Vartai“, p. 2-3.

Naruševičiūtė, Vaida
Varėnoje – Broniaus Gražio tapybos darbų paroda // Alytaus naujienos. – 2012, geg. 11, p. 4.

Nužudė brolį: [apie žmogžudystę Naujuosiuose Valkininkuose] // Respublika. – 2012, geg. 8, p. 6.

Petrauskienė, Virginija
Ilgaamžių aistra – kortos, lašiniai ir šokoladas: [minimas šimtametis Daržininkų kaimo gyventojas V. Verseckas] / Virginija

 Petrauskienė, Genovaitė Rafanavičienė, Gintaras Šiuparys. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, geg. 12, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 16.

Pinkevičienė, Saulė
Atostogomis paversti kiekvieną savo gyvenimo dieną reikia nemenkos drąsos: [apie Dargužių kaime įsikūrusius sūrininkus Valdą Kavaliauską ir Rasą Ilinauskaitę]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, geg. 12, p. 1, 5.

Stacevičius, Stasys
Poezija po tiltu Merkinėje: [apie Merkinės tiltą per Nemuną ir po tiltu vykstančius poezijos skaitymus] // Alytaus naujienos. – 2012, geg. 11, p. 4. 
           
Valonytė, Ligita
Balti chalatai pažymėjo tėvų ir dukrų likimus: [apie iš Senosios Varėnos kilusį žinomą kardiochirurgą, profesorių Giedrių Uždavinį ir jo šeimą] // Lietuvos rytas. – 2012, geg. 12, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 6-7.


 (Balandžio 30 – gegužės 5 d.)

Averkienė, Rūta
Duris atvėrė atstatyta vienuolyno šeimyntrobė: [apie atstatytą šeimyntrobę, Liškiavos vienuolyno architektūrinio ansamblio dalį].- Iliustr. // XXI amžius.- 2012, geg. 4, p. 13

Averkienė, Rūta
Paminėta svarbi sukaktis: [apie Merkinės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vykusį Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Jogailos Magdeburgo teisių suteikimo Vilniaus miestui 625 metų sukakties paminėjimą] // XXI amžius.- 2012, geg. 4, p. 13

 „Druskomanija“ vis jaunyn: [apie 28-ojo šiuolaikinės muzikos festivalio ,,Druskomanija“ renginius Vilniuje, Druskininkuose ir Liškiavoje] // Vakaro žinios.- 2012, geg. 5, p. 8

Kasperavičius, Vladas
„Grikucio“ kelias Pamerkyn: [apie Laimos ir Kosto Mačionių sodybą Varėnos rajono Pamerkių kaime bei veiklą joje – rengiamas edukacines viešnages grikiams pažinti].- Iliustr. // Ūkininko patarėjas.- 2012, geg. 13

Keina, Algimantas
Jubiliejų pasitikęs kunigas neabejingas ir valstybės reikalams: [pokalbis su kunigu Algimantu Keina, prisimenami jo kunigavimo metai Valkininkuose] // XXI amžius.- 2012, geg. 4, p. 3, 16

Lietuvos balsą paliko Ringaudas ir Jonata, o Dima Bilanas išvarė lietuves iš proto: [apie LNK muzikinio projekto ,,Lietuvos balsas‘‘ finalines kovas, kuriose dalyvavo ir varėniškė Jonata Grimutaitė] / parengė Vaida Andrikonytė.- Iliustr. // Respublika.- 2012, geg. 3, priedas ,,Laisvalaikis‘‘, p. 19

Senkus, Linas
Rezervatai – gamtos turtų ir emocinės vertės žmogui saugyklos: [apie Kamanų ir Čepkelių rezervatus].- Iliustr. // Veidas.- 2012, bal. 30 (Nr.18), p. 60-61

Stacevičius, Stasys
Liepto galas – susigalvojome švęsti net okupaciją /.- Portr. // Respublika.- 2012, geg. 4, p. 4

Varėnos viešoji biblioteka, 2012 m.                                                        
Sudarė L. Cibulskienė


 (Balandžio 23–28 d.)

 

Berulis, Rimas
„Randers Reb International“ taurę laimėjo Varėnos komanda: [apie Alytaus miesto veteranų krepšinio pirmenybes, kuriose nugalėtojais tapo Varėnos krepšininkai]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, bal. 28, p. 9.

Graicevičiūtė, Džordana
Dzūkai kraujasiurbius mašalus baidys tik rankomis: [Dzūkijos savivaldybės nebus aprūpintos reikalingais biopreparatais mašalams naikinti; minimi Varėnos rajono meras Elvinas Jankevičius ir vyriausiasis ekologas Antanas Labanauskas]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2012, bal. 24, p. 4.

Jakavonis, Gediminas
Su tautišku rūbu: [pokalbis su politiku Gediminu Jakavoniu] / kalbino Edita Maželytė. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2012, bal. 28, p. 15.

Kochanskas, Jurgis

Varėnos krašto ūkininkai naujai technikai pinigų negaili: AB „Lytagra“ Lauko diena – Dubičių žemės ūkio bendrovėje. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, bal. 25, p. 6.

Kučinskaitė Jonė, Kairienė Rasa
2012 metų gimnazijų reitingas: [minimos Varėnos rajono mokyklos: Varėnos „Ryto“ vid. m-kla (76),  Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija (85 ), Merkinės V. Krėvės gimnazija (143 ), Valkininkų vid. m-kla (208), Senosios Varėnos A. Ryliškio vid. m-kla (375), Matuizų vid. m-kla (408), Panočių vid. m-kla (453)]. – Iliustr. // Veidas. – 2012, Nr. 17, p. 28-37.

Ramanauskaitė-Skokauskienė, Auksutė
Dainavos apygardos partizanų vadų sąskrydžio 65-osioms metinėms. – Iliustr. // Tremtinys. – 2012, bal. 27, p. 4, 6.

Stacevičius, Stasys
Švento Jurgio kova su mūsų slibinais. – Portr. // Respublika.- 2012, bal. 24, p. 4.

Stankevičiūtė, Laima
„Kalnas“ jau baigia sėją, o „Atžalyne“ žvalgomasi po laukus: [apie pavasario darbus Dzūkijoje; minimas Varėnos rajonas, Dubičių žemės ūkio bendrovė „Kalnas“ ]. – Iliustr. // Ūkininko patarėjas. – 2012, bal. 28, p. 16.

Tamošiūnienė, Vitalija
 Ir apie Planetą, ir apie Baltiją: [apie ekologinių problemų su mokiniais aptarimą Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje]. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2012, bal. 26, p. 4.

„Tamsta muzika“ festivalio data jau paskelbta: [apie liepos 20-22 dienomis Varėnos Dainų slėnyje vyksiantį festivalį „Tamsta muzika“]. – Iliustr. // Respublika. – 2012, bal. 26, priedas „Laisvalaikis“, p. 8.


Tamsta muzika“ festivalis – trys dienos meilės, muzikos ir stebuklų : [apie liepos 20—22 dienomis Varėnos  Dainų slėnyje  vyksintį festivalį „Tamsta muzika“]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, bal. 27, p. 5.

Varėnos viešoji biblioteka,  2012 m.                        
Sudarė   E. Glavickienė


(Balandžio 16–21 d.)

Ar sviesto pakelyje – visada sviestas?: [apie sviesto ir tepiųjų riebalų mišinių sudėties patikrinimą; Nacionaliniame maisto ir veterinarijos tarnybos rizikos vertinimo institute išaiškinta, kad „Eksporto“ sviestas, pagamintas ,,Varėnos pienelyje“, neatitiko sviestui keliamų reikalavimų].- Iliustr. // Lietuvos rytas.- 2012, bal. 21, p. 15

Averkienė, Rūta
Dzūkai puoselėja savo tradicijas: [apie Varėnoje vykusią priešvelykinę tautodailės mugę ,,Auksalio kupkas“ ].- Iliustr. // Iliustr. // XXI amžius.- 2012, bal. 20, p. 12

Averkienė, Rūta
Fizikos profesoriaus „paišdykavimas“: [apie Lietuvos Mokslų akademijos akademiko, profesoriaus Jono Grigo, kilusio iš Kabelių kaimo, knygos ,,Kiek trunka sekundė“ pristatymą Lietuvos mokslų akademijoje].- Iliustr. // XXI amžius.- 2012, bal. 20, p. 7-8

Drobelienė, Ona
„Molinės ganyklos“: [apie Merkinės lankytojų centro parodų salėje atidarytą keramikės Rūtos Indrašiūtės autorinių darbų parodą „Molinės ganyklos“].- Iliustr. // Žaliasis pasaulis.- 2012, bal. 19, p. 6

Rafanavičienė, Genovaitė
Išvartytame miške oš pušys: [apie miško atsodinimo darbus Glūko girininkijoje].- Iliustr. // Lietuvos rytas.- 2012, bal. 18, p. 20

Rafanavičienė, Genovaitė
Liškiavoje svečių lauks šeimyntrobė.- Iliustr. // Lietuvos rytas.- 2012, bal. 17, p. 18

Stankevičiūtė, Laima
Nelegalus galvijų ūkis: [Varėnos valstybinės maisto ir veterinarijos specialistai Merkinėje atrado nelegaliai laikomą galvijų bandą] // Ūkininko patarėjas.- 2012, bal. 12, p. 8

Stankevičiūtė, Laima
Vos nesudegė sodybos: [apie gaisrą Noškūnų kaime] // Ūkininko patarėjas.- 2012, bal. 21, p. 8

Suchanekas, Edgaras
Valstybės sienos pažeidėjams nuo pareigūnų nepavyko pasprukti // Alytaus naujienos.- 2012, bal. 18, p. 4

Tumasonytė, Jurga
Vietoje romano: [apie Perpetua Dumšienės knygą apie poetą Antaną Kalnavičių ,,Dulkėto erškėčio ugny“].- Rubrika: Etažerė.- Iliustr. // Nemunas.- 2012, bal. 19-geg. 2, p. 7

Zemlickas, Gediminas
Bitė Motinėlė subūrė Lietuvos bites darštuoles: [apie Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalių ,,Tarnaukime Lietuvai“ įteikimo ceremoniją Panevėžyje; nominacijos už visuomeniškai aktualią publicistiką laureatas – poetas ir publististas Stasys Stacevičius].- Iliustr. // Mokslo Lietuva.- 2012, bal. 19, p. 1, 6-7, 12

Varėnos viešoji biblioteka, 2012  m.
Sudarė L. Cibulskienė


(Balandžio 10–14 d.)

Byčienė, Dalia
Sėja žemdirbius užgrius po Atvelykio: [minima sėja Varėnos rajono ūkiuose]. – Iliustr. // Respublika. – 2012, bal. 11, p. 7.

Jakubauskas, Ramūnas
Totorių koldūnas – vertas bernardinų pilvo: [apie Lietuvos totorių paveldo muziejų Subartonyse]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, bal. 13, p. 6.

Keliūnaitė, Jūra
Pavasaris už 20 kilometrų: [Dzūkijos nacionalinio parko gamtininko Mindaugo Lapelės pastebėjimai apie žydinčius augalus]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2012, bal. 14, p. 30.

Nekrašius, Romualdas
Partizano Juozo Jakavonio Golgotos kelias: [apie Juozo Jakavonio – Tigro iš Kasčiūnų kaimo knygos „Šalia mirties“ pristatymą Vilniaus rotušėje]. – Iliustr. // Tremtinys. – 2012, bal. 13, p. 1, 4.

„Respublika“ lankė nacionalines vertybes: Perlojos respublikos fenomenas unikalus ne tik Lietuvoje / parengė Deimantė Zailskaitė. – Iliustr. // Respublika. – 2012, bal. 13, priedas „Žalgiris“, p. 4.

Stacevičius, Stasys
Dainava kaip būsena: [apie Merkinės miestelį ir jo žmones] // Metai. – 2012, Nr. 4, p. 153-169.


Stacevičius, Stasys
Vakaras jotvingiams: [apie naujo  „Terra Jatvezenorum“ – (jotvingių kraštas) metraščio tomo pristatymą Merkinėje] // Alytaus naujienos. – 2012, bal. 12, p. 2.

Tamošiūnas, Saulius
 Fiksuojant gamtos gyvenimą...: [apie Varėnos kultūros centro parodų salėje vykusį Jono Bilinsko fotografijų parodos „Langas į gamtą“ atidarymą]. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2012, bal. 12, p. 10.


Varėnos viešoji biblioteka,  2012 m.                          
Sudarė  E. Glavickienė


(Balandžio 2–8 d.)

Averkienė, Rūta
Atnaujintas Merkinės lankytojų centras.- Iliustr. // Savivaldybių žinios.- 2012, bal. 5 (Nr. 12), p. 12

Averkienė, Rūta
Dzūkai puoselėja savo tradicijas: [apie Varėnoje vykusią mugę „Auksalio kupkas“].- Iliustr. // Respublika.- 2012, bal. 2, p. 11

Averkienė, Rūta
Paminėta Magdeburgo teisių suteikimo Vilniaus miestui 625 metų sukaktis: [Merkinėje, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, vyko Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Jogailos Magdeburgo teisių suteikimo Vilniaus miestui 625 metų sukakties paminėjimas].- Iliustr. // Savivaldybių žinios.- 2012, bal. 5 ( Nr. 12), p. 9

Bankas namuose: [žinutė apie vagystę Naujųjų Valkininkų kaime] // Respublika.- 2012, bal. 2, p. 6

Leščinskas, Vytautas
Žemė – geležies jūra: [Lietuvai pagražinti draugija tarptautinę Žemės dieną minėjo su Vilniaus Gedimino technikos universitetu, o tarp svečių buvo ir svečias iš Vilniaus universiteto- habil. dr. prof. Jonas Grigas].- Iliustr. // Žaliasis pasaulis.- 2012, bal. 4, p 1, 7-8

Pasigedo pinigų: [žinutė apie vagystę Naujųjų Valkininkų kaime] // Lietuvos žinios.- 2012, bal. 2, p. 12

Rafanavičienė, Genovaitė
Įkliuvo sukčiai: [Varėnos kriminalistai sulaikė keturis asmenis, kurie įtariami kovo mėnesį iš šio miesto ir kaimo gyventojų išvilioję dagiau kaip 50 tūkst. litų] // Lietuvos rytas.- 2012, bal. 5, p. 6

Stacevičius, Stasys
Jotvingių kraujas ir palikimas: [apie ,,Aušros“ leidyklos Punske išleistą jau trečią istorijos paveldo metraščio ,,Terra Jatwezenorum – jotvingių kraštas“ tomą] .- Iliustr. // Respublika.- 2012, bal. 3, p. 12

Stacevičius, Stasys
Verbos nemeluoja: [poeto ir publicisto mintys apie Verbų sekmadienį ir apie Gyvosios archeologijos šventę Kernavėje] .- Portr.  // Respublika.- 2012, bal. 2, p. 4

Stambus grobis: [žinutė apie vagystę Naujųjų Valkininkų kaime] // Vakaro žinios.- 2012, bal. 4, p. 4

Strazdienė, Eugenija
Pasitikome sparnuočius: [apie Žemės dienos paminėjimą Kalesninkų pagrindinėjė mokykloje].- Iliustr. // Žaliasis pasaulis.- 2012, bal. 5, p. 5


Sulaikyta sukčių gauja: [Varėnos kriminalistai sulaikė keturis asmenis, kurie įtariami kovo mėnesį iš šio miesto ir kaimo gyventojų išvilioję dagiau kaip 50 tūkst. litų] // Lietuvos žinios.- 2012, bal. 5, p. 10

Tamošiūnas, Saulius
Popierius  - iš grybų: [apie Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionaliniame etape dalyvavusius Varėnos rajono jaunuosius mokslininkus ir jų laimėjimus].- Iliustr. // Žaliasis pasaulis.- 2012, bal. 5, p. 4, 8

Varėna: [žinutė apie Teisingumo ministro Remigijau Šimašiaus vizitą Varėnoje] // Savivaldybių žinios.- 2012, bal. 5 (Nr. 12), p. 9

Varėnos viešojo biblioteka,   2012 m.
Sudarė: L. Cibulskienė              

(Kovo  26–31 d.)

Averkienė, Rūta
Duris atvėrė atsinaujinęs lankytojų centras: [apie Merkinės lankytojų centro atidarymą]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, kovo 30, p. 10.

Byčienė, Dalia
Lietuviškas vaistažoles išstūmė chemija: [minima vaistažoles auginanti „Pilnų namų“ bendruomenė Panaroje]. – Iliustr. // Respublika. – 2012, kovo 26, p. 10.

Rafanavičienė, Genovaitė
Siautėjo tėvai: [apie smurtą prieš vaikus Merkinėje ir Varėnoje] // Lietuvos rytas. – 2012, kovo 29, p. 19.

Stankevičius, Rimvydas
Užgyjantis randas: [apie Perpetua Dumšienės parengtą knygą „Dulkėto erškėčio ugny“, skirtą iš Sapiegiškės kaimo kilusiam poetui Antanui Kalanavičiui]. – Iliustr. // Respublika. – 2012, kovo 28, p. 12.

Zailskaitė, Deimantė
„Respublikos“ dienraščio skaitytojų išrinktieji: [apie „Respublikos“ nacionalinių vertybių 2011“ apdovanojimus; minimas Varėnos rajono Margionių kaimas, kaip labiausiai Lietuvą garsinantis reiškinys]. – Iliustr. // Respublika. – 2012, kovo 30, priedas „Žalgiris“, p. 14.

Varėnos viešoji biblioteka,  2012 m.                                 
Sudarė   E. Glavickienė


(Kovo 19–24 d.)

 

Averkienė, Rūta
 Projektas „Renkuosi profesiją“ siejamas su praktika: [apie Varėnos rajono savivaldybės inicijuojamą projektą „Renkuosi profesiją“, skirtą rajono vyresniųjų klasių mokiniams].- Iliustr. // Savivaldybių žinios.- 2012, kovo 22 (Nr. 11), p. 12

Černiauskas, Algimantas
 Už plačiai atvertų – kaimynė gamta: [apie Merkinėje pristatytą šiuolaikiškai įrengtą Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos lankytojų centrą, atnaujintą parodų salę, nuolatinę Jono Gregoravičiaus darbų ekspoziciją ir atidarytą keramikės Rūtos Indrašiūtės darbų parodą].- Iliustr. // Alytaus naujienos.- 2012, kovo 23, p. 5

Įdomioji Dzūkija: [žinutė apie Merkinėje atidarytą šiuolaikiškai įrengtą Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos lankytojų centrą] // Vakaro žinios.- 2012, kovo 23, p. 6

Jubiliejiniai „Nacionalinių vertybių“ apdovanojimai: [apie  "Respublikos" nacionalinių vertybių apdovanojimo konkursą; istorinio fakto nominacijoje laurus pelnė Perlojos Respublika, reiškinys garsinantis Lietuvą – Margionių kaimas, o pedagogui Vidui Abromaičiui skirtas padėkos raštas už nuopelnus šalies kultūrai].- Iliustr. // Vakaro žinios.- 2012, kovo 19, p. 6

Jūras, Eduardas
 Šventė Matuizose: [apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 22-ųjų metinių paminėjimą Matuizose].- Perspausdinta iš: ,,Merkio kraštas‘‘, 2012, kovo 13 // Tremtinys.- 2012, kovo 23, p. 3

Rafanavičienė, Genovaitė
 Gyvenimo variklis – lašiniai: [apie Daržininkų kaimo gyventoją Vincentą Versecką, sulaukusį šimto metų] .- Iliustr. // Lietuvos rytas.- 2012, kovo 23, p. 18

Rafanavičienė, Genovaitė
 Virė pietus – prišaukė mirtį: [apie gaisrą Panočių kaime, per kurį žuvo žmogus].- Iliustr. // Lietuvos rytas.- 2012, kovo 20, p. 20

Stacevičius, Stasys
 Kambarys, kur gali numirti: [publicisto mintys apie poeto A. Jonyno poezijos knygą "Kambarys", kultūros padėtį Druskininkuose, pastarųjų dienų politinį skandalą, susijusį su valdančiosios koalicijos nesutarimais bei europarlamentaro V. Landsbergio pasakymą apie vidaus reikalų ministrą R. Palaitį ir jo atleistus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovus (str. minimi premjeras A. Kubilius, prezidentė D. Grybauskaitė, krašto apsaugos ministrė R. Juknevičienė)] // Respublika.- 2012, kovo 19, p. 4

Zailskaitė, Deimantė
Jubiliejiniai „Respublikos“ nacionalinių vertybių 2011“ apdovanojimai: [apie Vilniaus rotušėje vykusį iškilmingą "Respublikos" nacionalinių vertybių" statulėlių įteikimo vakarą; ; istorinio fakto nominacijoje laurus pelnė Perlojos Respublika, reiškinys garsinantis Lietuvą – Margionių kaimas, o pedagogui Vidui Abromaičiui skirtas padėkos raštas už nuopelnus šalies kultūrai].- Iliustr. // Respublika.- 2012, kovo 19, p. 8-9

Zailskaitė, Deimantė
 „Respublikos“ nacionalinių vertybių 2011“ apdovanojimai: [apie Vilniaus rotušėje vykusį iškilmingą "Respublikos" nacionalinių vertybių" statulėlių įteikimo vakarą; ; istorinio fakto nominacijoje laurus pelnė Perlojos Respublika, reiškinys garsinantis Lietuvą – Margionių kaimas, o pedagogui Vidui Abromaičiui skirtas padėkos raštas už nuopelnus šalies kultūrai].- Iliustr. // Respublika.- 2012, kovo 22, priedas Laisvalaikis, Nr. 12, p. 6-7

Varėnos viešoji biblioteka,  2012 m.                                  
Sudarė L. Cibulskienė


(Kovo  12–17 d.)
       

Kochanskas, Jurgis
Tautodailės dirbtuvėse plevena džiovintų augalų kvapas: [apie varėniškę verbų rišėją Eugeniją Bakšienę]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, kovo 16, p. 8.

Lietuvos legenda brito akimis: [apie naują vaidybinį filmą, kuriame M.K. Čiurlionio vaidmenį atlieka jo provaikaitis pianistas Rokas Zubovas]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2012, kovo 12, p. 6.

Maželytė, Edita
Apdovanojimai garbingiausiems tautiečiams: [apie Vilniaus „Forum Palace“ rūmuose įteiktus „Lietuvos garbės“ apdovanojimus Lietuvos žmonėms; minimas „Metų žygdarbio“ laureatu tapęs varėniškis Bronius Jurgelevičius]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2012, kovo 13, p. 9.

Milerytė, Sigita
Tautodailininką įkvepia „Respublikos“ publikacijos: [apie varėniškio menininko Vytauto Baublio darbų ekspoziciją]. – Iliustr. // Respublika. – 2012, kovo 16, p. 23,

Petraitienė, Irena
„LKB kronikos“ puslapiuose – tėvas Karolis Garuckas: [minimas Karolio Garucko kunigavimas Kabeliuose]. – Iliustr. // XXI amžius. – 2012, kovo 16, p. 8.

Rinkevičienė, Elena
Nebesakome – eime, sakome – lekiam: [apie ūkininkus Daivą ir Česlovą Petruškevičius, gyvenančius ir dirbančius Tolkūnų kaime].- Iliustr. // Ūkininko patarėjas.- 2012, kovo 17, p. 1, 5

Stankevičiūtė, Laima
Dzūkai dėkoja Dievuliui: [mintimis apie gerai peržiemojusius žiemkenčius dalijasi Varėnos r. savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vedėjas Jonas Kalanta bei Alytaus ir Lazdijų rajonų savivaldybių Žemės ūkio skyrių vedėjai] // Ūkininko patarėjas.- 2012, kovo 17, p. 11

Ukteris, Augustas
Upių, upelių, šaltinių krašte: [apie Merkinėje esantį Dzūkijos nacionalinio parko Lankytojų centrą]. – Iliustr. // Žaliasis pasaulis. – 2012, kovo 15, p. 1 ,6, 11, 12.
 

Varėnos viešoji biblioteka,  2012 m.                  
Sudarė  E. Glavickienė


(Kovo 5–10 d.)

Augulytė, Milda
Ašarą išspaus lietuviška meilės istorija: [apie naują vaidybinį filmą „Žvaigždžių sonata“, kuriame M.K. Čiurlionio vaidmuo patikėtas jo provaikaičiui pianistui Rokui Zubovui]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, kovo 10, p. 21.

Česnulevičienė, Renata
Šventė literatams ir skaitytojams: [apie Varėnos literatų klubo ,,Jievaras‘‘ narių susitikimą Varėnos viešojoje bibliotekoje, jubiliatų pagerbimą, JAV gyvenančios literatės Stacy Lee (Stasės Piliūtės) poezijos knygelės pristatymą] // Tarp knygų.- 2012, nr. 2, p. 36-37

Gudavičius, Henrikas
Pasikalbėjimas su upe...: [prisiminimai apie rašytoją Vladą Dautartą;  pateikiami rašytojo įspūdžiai apie Merkio bei Skroblaus upes].- Iliustr. // Žaliasis pasaulis.- 2012, kovo 8 (Nr. 10), p. 1, 8

Jonušienė, Danutė
Svajones daužo žarnyno liga: [apie varėniškes Iloną Levutienę ir jos dukrą Ivetą]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2012, kovo 10, priedas „Gyvenimo būdas“, p. 14.

Kochanskas, Jurgis
Ieškojo auklės darbo, o užkibo ant sukčių meškerės: [apie Alytaus rajono apylinkės teisme nuteistą varėniškę Vandą Valentukevičiūtę už sukčiavimą] // Alytaus naujienos.- 2012, kovo 9, p. 2

Kochanskas, Jurgis
Išviliojo 4 tūkst. 200 eurų ir 4 tūkst. litų: [žinutė apie tai, jog nuo telefoninių sukčių nukentėjo Varėnos r. Pirčiupių gyventojai Stasys ir Stasė S.] // Alytaus naujienos.- 2012, kovo 8, p. 4

Naruševičiūtė, Vaida
Mokytojo ir mokinių drožiniai: [apie tautodailininko Sauliaus Lampicko ir Alytaus dailiųjų amatų mokyklos mokinių medžio drožinių parodos atidarymą Varėnos kultūros centro parodų salėje] // Alytaus naujienos.- 2012, kovo 9, p. 7

Paulauskas, Vacys
Darbai įvardijami žodžiais: [apie Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ataskaitų turą Vilniuje; mintimis apie įgyvendintus lūkesčius ir priėmimą į PAN parkų tinklą pasidalijo Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direktorius Eimutis Gudelevičius].- Iliustr. // Žaliasis pasaulis.- 2012, kovo 8 (Nr. 10), p. 1, 11

Rafanavičienė, Genovaitė
Pravirkęs sukčius išviliojo pinigus: [apie sukčiavimo atvejį Pirčiupių kaime] // Lietuvos rytas. – 2012, kovo 10, p. 11.

Smaidžiūnienė, Edita
Pietų Lietuvos profesinėse mokyklose diegiama kokybės vadybos sistema: [minima Varėnos technologijos ir verslo mokykla]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, kovo 10, p. 3.

Stacevičius, Stasys
Kieno kuokos valstybėje šventesnės. – Iliustr. // Respublika. – 2012, kovo 10, p. 2.

Stacevičius, Stasys
Tango su dviračiu Dainavoje: [poeto pamąstymai apie Dainavos kraštą, Dzūkiją, Merkinės kultūrinį gyvenimą] .- Portr. // Respublika.- 2012, kovo 6, p. 4

Šepetytė, Danutė
M.K. Čiurlionio vaidmenį kuria provaikaitis: [apie naują vaidybinį filmą „Žvaigždžių sonata“ ir pokalbis su M.K. Čiurlionio vaidmens atlikėju Roku Zubovu]. – Iliustr. // Respublika. – 2012, kovo 10, priedas „Gyvenimas“, p. 11.

Tamošiūnas, Saulius
„Mobilioji klasė“ kaipo projektas: [Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje lankėsi „Mobilioji laboratorija“ – pirmoji šalyje laboratorija, kurioje galima susipažinti su naujausiais biologijos mokslų pasiekimais].- Iliustr..- B.d.  // Žaliasis pasaulis.- 2012, kovo 8, p. 4-5

Tendzegolskis, Aloyzas
 Virginija: [esė] // Nemunas.- 2012, kovo 8-14, p. 9

Varėnos viešoji biblioteka,  2012 m.                                  
Sudarė L. Cibulskienė
(Vasario 27–kovo 3 d.)

Babijonas, Darius
Mero taurė – „Almeidos-Stronglaso“ kolekcijoje: [apie Alytuje vykusį „Mero taurės 2012“ tarptautinį rankinio turnyrą; minima Varėnos „Ūlos“ komanda]. – Iliustr. // Alytaus naujienos. – 2012, vas. 28, p. 8.

Berulis, Rimas
Veteranų varžybose nugalėtojas buvo neaiškus iki paskutinės minutės: [apie veteranų krepšinio pirmenybes Alytuje; minima Varėnos komanda] // Alytaus naujienos. – 2012, vas. 28, p. 8.

Gutauskas, Leonardas
Gyvenimas su pypke ir Angelu Sargu: [pokalbis su dailininku Leonardu Gutausku, turinčiu sodybą Merkio ir Ūlos santakoje / kalbėjosi ] Audronė Jablonskienė. – Iliustr. // Respublika. – 2012, vas. 28, priedas „Gyvenimas“, p. 11.

Stacevičius, Stasys
Perkūno miežiai. – Portr. // Respublika. – 2012, vas. 27, p. 4.

Varėnos viešoji biblioteka,  2012 m.                                
Sudarė  E. Glavickienė

(Vasario 20–25 d.)

Česnulevičienė, Renata
„Tu many, lietuviškas žodi“: [apie Tarptautinės gimtosios kalbos dienos paminėjimą Varėnos viešojoje bibliotekoje].- Iliustr. // Alytaus naujienos.- 2012, vas. 24, p. 6

Daugėla, Leonas
Leonas Daugėla: meilė prasidėjo staiga kaip pistoleto šūvis: [apie meilę, aistrą, moterų įgeidžius ir savo gyvenimą pasakoja Leonas Daugėla iš Matuizų kaimo].- Iliustr. // Viltys ir likimai.- 2012, Nr. 3., p. 22-23

Motiejūnaitė, Onutė
Miestus simbolizuoja augalai: [apie floristinę heraldiką; minimas Varėnos miesto herbas, atspindintis bitininkystės tradicijas].- Iliustr. // Šeimininkė.- 2012, Nr. 8, p. 46-47

Rafanavičienė, Genovaitė
Siekia gydyti ir kirpti: [apie Varėnos rajono savivaldybės sumanytą projektą „Renkuosi profesiją“ , kuriame dalyvaus 113 vyresniųjų klasių moksleivių] // Lietuvos rytas.- 2012, vas. 22, p. 19

Silickienė, Genė

Žirgininkystę gaivina tik entuziastai: [apie žirgininkystę ir žirginį sportą mūsų šalyje; 2012 m. Sartų lenktynių Didžiojo prizo laimėtojo, varėniškio Stasio Kėrio nuomonė apie tai].- Iliustr. // Respublika.- 2012, vas. 25, p. 8

Zabielienė, Aušra
Dzūkijos ir Suvalkijos folkloro ansambliai kalendorinėse šventėse: [apie tai, kokį vaidmenį atlieka etninės muzikos atlikėjai, folkloro ansambliai lietuviškose tradicinėse kalendorinėse šventėse; minimas Varėnos rajonas] // Liaudies kultūra.- 2012, Nr. 1, p. 46-55

Varėnos viešoji biblioteka,  2012 m.                                  
Sudarė L. Cibulskienė


 

 

(Vasario  13–18 d.)

Byčienė, Dalia
Net ir numirti tapo prabanga: [apie laidojimo paslaugų kainas; minimi Marcinkonys]. – Iliustr. // Respublika. – 2012, vas. 13, p. 5;  Vakaro žinios. – 2012, vas. 14, p. 8.

D. Bilevičiūtė nekalta – nustatė teismas: [minima D. Bilevičiūtės kaimo turizmo sodyba Varėnos rajone, Miguičionių kaime]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2012, vas. 17, p. 10.

Klišytė, Rūta
Slaunioji Liškiava: [apie Liškiavos praeitį ir dabartį]. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2012, vas. 18, p. 19.

Kniežaitė, Milda
Atskleidžiant tamsiąją pažangos pusę: [apie akademiką Joną Grigą, kilusį iš Kabelių kaimo, jo mokslinius tyrinėjimus]. – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2012, vas. 13, p. 14-15.

Maželytė, Edita
Žemaitiškas kaukes puošia arklio ašutai ir šerno šeriai: [apie Varėnoje gyvenantį tautodailininką Algirdą Juškevičių ir jo sukurtas Užgavėnių kaukes]. – Iliustr. // Vakaro žinios. – 2012, vas. 18, p. 16.

Stacevičius, Stasys
Šiltas šaltinis: [apie speigą, šaltinį, pirtį; minima poetė Ramutė Skučaitė]. – Iliustr. // Respublika. – 2012, vas. 13, p. 4.


Varėnos viešoji biblioteka, 2012  m.   
Sudarė  E. Glavickienė

Klebonas Pranciškus ČIVILIS

Babriškių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios, Akmens Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos bažnyčios, Senosios Varėnos Šv. Arkangelo Mykolo parapijos bažnyčios klebonas.
Gimė 1957 m. liepos 2 d. Antagaluonės kaime, Inturkės parapijoje, Molėtų rajone.
1972 m. P. Čivilis baigė Kuosalankių aštuonmetę mokyklą, 1975 m. – Molėtų vidurinę. Pašauktas atlikti karinės prievolės Sovietinėje armijoje, 1975–1977 m. tarnavo tankistų dalinyje. Atitarnavęs nutarė tapti dvasininku ir 1978–1983 m. mokėsi Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Ją baigęs, 1983 m. gegužės 29 d. įšventintas kunigu.
1983–1984 m. – Molėtų, 1984–1985 m. – Alytaus I bažnyčios vikaras. 1985 m. balandžio mėnesį paskirtas Babriškių-Varėnos I parapijos klebonu, kartu aptarnavo Akmens ir Žilinų parapijų tikinčiuosius.
Klebono P. Čivilio rūpesčiu Senojoje Varėnoje atgimimo metais iškilo nauja bažnyčia, įrengta klebonija, rūsyje – koplyčia, žemutinėje bažnyčios salėje – menininkų darbų parodų salė. Jo iniciatyva bažnyčioje organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai, susiję su M.K. Čiurlionio kūryba. Įgyvendino projektą „Bažnyčios navos langų vitražų ciklas čiurlioniška tematika“ (2006). Atnaujino Babriškių ir Akmens parapijų bažnyčias. Varėnos rajono kultūrai nusipelniusių žmonių apdovanojimo „Sidabrinės bitės“ laureatas (2000). Suteiktas popiežiaus Jono Pauliaus II ypatingasis palaiminimas už bažnyčios sodybą, popiežiaus Benedikto XVI ypatingais palaiminimas kunigystės 25-mečio proga, Lietuvos šviesuolio vardas (2009).
Savo kleboną myli ir gerbia visų trijų parapijų tikintieji. Šis dvasininkas nepraeina pro šalį nepaguodęs, neišklausęs kenčiančio, liūdinčio, nenusilenkęs senam, nepaglostęs mažo žmogaus. Toks jis, kuklus, žmones ir Dievą mylintis klebonas Pranciškus Čivilis.

Vytautas SLAUTA

Augalų apsaugos agronomas, daktaras (agrariniai mokslai, 1993)
Gimė 1928 m. Liškiavoje. 1948 m. baigė Vilniaus sodininkystės ir daržininkystės technikumą., 1957 m. Leningrado taikomosios zoologijos ir fitopatologijos institutą. 1948–1953 m. Ekspedicijos kovai su bulvių vėžiu skyriaus viršininkas, 1953–1956 m. šios Ekspedicijos viršininkas. 1956–1963 m. Respublikinės augalų apsaugos stoties viršininkas. . 1963–1972 m. šios stoties Augalų ligų ir kenkėjų signalizacijos ir prognozių laboratorijos vedėjas. 1982 m. apgynė žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją apie erškėtrožių vaisių kenkėjus.