Skirta parama projektui „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinti

2018 m. vasario 6 d. Europos socialinio fondo agentūra ir Varėnos rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje“ (Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-11-0001) sutartį, pagal kurią projektui įgyvendinti numatoma skirti 172 733,52 Eur (iš jų Europos socialinio fondo lėšos – 146 823,49 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos – 25 910,03 Eur).

Projekto tikslas – gerinti asmenų aptarnavimo Varėnos rajono savivaldybės viešojo valdymo institucijose kokybę ir didinti teikiamų paslaugų prieinamumą visuomenei.
Įgyvendindama šį projektą, Varėnos rajono savivaldybės administracija numato tobulinti ir plėsti konsultavimosi su paslaugų vartotojais mechanizmą, parengti Piliečių (paslaugų) chartiją, įtvirtinti dialogo su paslaugų vartotojais metu nustatytus teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės standartus. Piliečių chartija – tai viešas dokumentas, nustatantis paslaugų standartus, kurių piliečiai gali tikėtis iš savivaldybės. Siekiant užtikrinti asmenų aptarnavimo vieno langelio principu funkcionalumą, numatoma parengti šį procesą reglamentuojantį tvarkos aprašą, atnaujinti savivaldybės administracijos priimamojo patalpas bei patobulinti savivaldybėje naudojamą dokumentų valdymo sistemą sukuriant integracines sąsajas su kitomis informacinėmis sistemomis ir registrais. Didelė reikšmė bus teikiama nuolatinio paslaugų kokybės, stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimui išplečiant vartotojų galimybes reikšti poreikius ir reikalavimus dėl teikiamų paslaugų.
Įgyvendinant projektą, numatoma pagerinti ir Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę bei padidinti paslaugų prieinamumą kaimų bendruomenėms, esančioms toli nuo seniūnijų centrų. Bus įsigytas paslaugoms teikti pritaikytas mikroautobusas, kuris pagal nustatytą grafiką kursuos po rajono kaimus. Numatoma, kad mikroautobuse bus teikiamos ne tik bibliotekos paslaugos, bet ir priimami gyventojų prašymai dėl savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų, įvairūs kreipimaisi į visas savivaldybei pavaldžias įstaigas. Priimti dokumentai galės būti nedelsiant paskiriami vykdytojams per atnaujintą dokumentų valdymo sistemą.
Dar viena šio projekto veiklų – darbuotojų kompetencijų, reikalingų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei gerinti, stiprinimas. Numatoma apmokyti 38 savivaldybės administracijos ir savivaldybės įstaigų darbuotojus, kurie įgis žinių apie procesų optimizavimo metodus, Piliečių chartijoje įtvirtintų paslaugų standartų užtikrinimo ir konsultavimosi su paslaugų vartotojais svarbą, susipažins su vieno langelio principo turiniu ir atnaujintomis procedūromis, naujai įtvirtintais klientų aptarnavimo standartais, profesinėmis ir etinėmis vertybėmis, interesantų pasitenkinimo užtikrinimui būtinomis elgesio normomis ir standartais, konfliktų valdymo teorijos pagrindais.
Tokio pobūdžio projektas yra naujovė Lietuvoje. Jį įgyvendinus Varėnos rajono gyventojams bus lengviau ir patogiau pateikti norimus prašymus, skundus, pranešimus ir kitus dokumentus savivaldybei, bus nustatyti aiškūs dokumentų rengimo ir teikimo standartai, pagerės paslaugų teikimo kokybė. Numatoma, kad visos projekto veiklos bus baigtos įgyvendinti iki 2019 m. rugpjūčio 6 d.