Laikas ne jų sąjungininkas...

Varėnos viešosios bibliotekos skaitykloje veikė spaudinių paroda „Senieji leidiniai Varėnos viešojoje bibliotekoje“

Eksponuojamos knygos, išleistos 1909–1944 metais Lietuvos leidyklose ir vienaip ar kitaip susijusios su Varėnos rajonu, čia gimusiais rašytojais, žurnalistais, vertėjais. Kol pasiekė mūsų biblioteką knygos ištvėrė Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus, įvairius politinius perversmus, keliavo iš vienos bibliotekos į kitą. Spaudinių išvaizda byloja apie to meto leidybos galimybes, o susidėvėję knygų viršeliai tarsi sako, kad laikas – ne jų sąjungininkas. Knygų tematika įvairi: grožinės literatūros kūriniai, albumai, enciklopedijos, periodiniai leidiniai. Seniausias leidinys – Vinco Krėvės „Gilšė“: dzūkų legenda. „Bobulės vargai“, išleista 1909 m. Vilniuje. Iš viso parodoje pateikta virš dvidešimt V. Krėvės knygų, išleistų iki 1941 metų. Tai: „Užkeikta merga“: Dainavos šalies padavimas (1912), „Užburtas kalnas“: Dainavos šalies senų žmonių padavimas (1913), apysakos „Šiaudinėj pastogėj“ I-II dalys (1921–1922), „Raštai“ I-X tomai (1921–1930) ir kt. Parodoje taip pat eksponuojama V. Bičiūno knyga „Vinco Krėvės likimo keliais“ (1930). Tai pastabos ir komentarai apie V. Krėvės veikalą „Likimo kelias“. Parodoje rasite E. Radzikausko (Liudo Giros) knygą „Kritikos raštai“, kuriai įvadą parašė V. Krėvė. Eksponuojami ir Vinco Krėvės redaguoti periodiniai leidiniai (Darbai ir dienos“, „Skaitymai“) bei periodiniai leidiniai, kuriuose buvo spausdinami V. Krėvės kūriniai („Kultūra“, „Gaisai“, „Židinys“).
Eksponuojama ir pirmoji lietuviška enciklopedija „Lietuviškoji enciklopedija“, leista „Spaudos fondo“, bendradarbiaujant su Lietuvių katalikų mokslo akademija. Enciklopediją redagavo Vaclovas Biržiška. Iki 1944 m. išleista 9 šios enciklopedijos tomai (iki J raidės).
Parodoje taip pat – penkios Rapolo Mackevičiaus (Mackonio) knygos: „Daktaras Jonas Basanavičius“ (1930), apysakos „Pilkieji didvyriai“ (1930), „Kapinės“ (1936), „Sunkus kelias“ (1937), „Teodoras Narbutas“ (1939), dvi Lietuvos publicisto, žurnalisto ir fotografo Vinco Uždavinio knygos: „10.000 kilometrų“: kelionė po Europą ir šiaurinę Afriką (1932) ir „Europa iš automobilio“: įspūdžiai ir nuotykiai (1934), albumai „Vilniaus kraštas“ (1934) ir „Laisvoji Lietuva“ (1934), redaguoti Vinco Uždavinio, Jono Žekevičiaus „Karžygiai“: dzūkų poringės ir pasakos (1935), Romain Rolland „Mikolo Angelo gyvenimas“ (1928, vertė Juozas Sužiedėlis), Juozo Sužiedėlio istorijos apysaka iš Vytauto Didžiojo laikų pagal Chrusčovo – Sokolnikovo romaną„ Žalgiris“, kurią sudaro dvi dalys: „Skriauda“ ir „Kerštas“ (1930).

Kviečiame apžiūrėti senųjų knygų parodą ir pamąstyti, ką prabėgęs laikas reiškia knygoms ir kokia senųjų knygų vertė.

Laimutė Cibulskienė
Varėnos viešosios bibliotekos bibliografė