„Paskutinysis iš titanų“ (MAIRONIUI - 150 METŲ)

„AŠ DIEVO ĮKVĖPTAS GIEDOT,
SU LYRA GIESMES PINTI“  (Maironis)
Šie  metai oficialiai  paskelbti  Maironio metais.  Nacionalinė bibliotekų savaitė prasidėjo bendru Maironiui skirtu  renginiu visose Lietuvos bibliotekose.

Balandžio 23 d. Varėnos literatai  susirinko į Viešosios bibliotekos skaityklą, pagerbti  didžiojo lietuvių tautos dainiaus, prisiminti jo turiningo, sykiu prieštaringo,  gyvenimo akimirkų . Su pasididžiavimu  skaitomi skambėjo  nemirtingieji  Maironio  eilėraščiai. Gal šiandienos šviesoje  į šį  genijų pažvelgiam kitaip, gal, nupūtus laiko dulkes, daugelis jo veiksmų ir minčių  pasirodo kaip modernaus ir  naujoviško  kūrėjo.
Jonas Mačiulis (slapyvardis Maironis) – kunigas, profesorius ir poetas gimė laisvųjų valstiečių šeimoje 1862 m. spalio 21 dieną.  Namie įgijęs pradinių mokslo žinių ir pramokęs lenkų kalbos, 1873 m. įstojo į Kauno gimnaziją. Pirmuosius eilėraščius parašė jau šeštoje klasėje.
1883–1884 m. studijavo literatūrą Kijevo universiteto istorijos ir filologijos fakultete.  1884 m., atsižvelgdamas į tėvų norą, įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1888 m. sėkmingai baigęs mokslus Kauno kunigų seminarijoje, toliau  mokosi  Peterburgo dvasinėje akademijoje.
1891 m. priima kunigo įšventinimus. 1893–1894 m. ir 1909–1932 m. Maironis dėstytojauja  Kauno kunigų seminarijoje. 1894–1909 m. – Peterburgo dvasinės akademijos profesorius. Kai  1909m. J.Mačiulis grįžo į Kauną, buvo paskirtas Kauno kunigų seminarijos rektoriumi. Romantizmo epochai  atstovavęs Maironis, suvokiamas kaip visa lietuvių poezijos raidos epocha. Meilė tėvynei, tautos ir atskiro žmogaus likimas, tautinio atgimimo, išsivadavimo idėjos. Visos jos išreikštos daugybės žanrų kūriniuose: eilėraščiuose, poemose, dainose, satyrose, toli peržengia poeto gyventą laikotarpį. 1895 m. Maironis išleidžia  eilėraščių rinkinį  „Pavasario balsai“.
Ką Maironio poetinis pasaulis  sužadina skaitančiajam, kaip įtakoja, kokius pajautimus kelia  jo eilės, apie tai  savo  mintimis  dalijosi   Aldona Žilinskienė, Irena Malmygienė, Petras Miliūnas, Justinas Jaksebaga.  Ypatingą  dvasios virpulį    skleidė jausmingi  Kunigo Ričardo Mikutavičiaus posmai, skirti  Maironiui. Viršūnių paukštis“, taip vadinasi šis 2002 m. išleistas  eilėraščių  rinkinys, skirtas Maironio 50-ies metų mirties sukakčiai paminėti (1862–1932–1982).
„Lietuva brangi“ –  šia,  patriotinius jausmus ypatingai  keliančia giesme, baigti  Maironiui skirtą simbolinę valandą    pasiūlė    Gražina Kuodienė.
„PASKUTINYSIS IŠ TITANŲ“ –  taip taikliai   Maironį pavadino  poetas  Sigitas Geda  – „POETO LAIMĖ, KAD ŠIOJE KIEKVIENAM ŽMOGUI LAIKO APIBRĖŽTOJE DRAMOJE JIS DAR SPĖJO SUPROJEKTUOTI IDEALŲ SAVO TĖVYNĖS LIETUVOS, JOS ŽMONIŲ, GAMTOVAIZDŽIŲ, ISTORINIŲ ŽYGIŲ PAVEIKSLĄ“.